Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους  2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Τελευταία ενημέρωση 20/01/2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΕΠΑΘΑ/ΤΜ. ΑΘΠ/ΓΡ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. 210 3457717, Fax 210 3479972
Φ. 443.8/4/68560
Σ. 18570
Αριθμός Εγκυκλίου: 3
Aθήνα, 19 Οκτ 19
 
ΘΕΜΑ : Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2020
 
Έχοντας υπόψη :
α. To Ν.Δ. 950/42 (ΦΕΚ 17 Α’) «Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.4506/1930 «Περί καταστάσεως παθόντων αξιωματικών και ανθυπασπιστών και άλλων διατάξεων»
β. Το Ν.Δ. 330/47 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Περί καταστάσεως μονίμουδιαθεσιμότητας των αστυνομικών υπαλλήλων κλπ»
γ. Τα άρθρα 52, 53 και 54 του Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου», που κυρώθηκε με τον Ν.1487/50 (ΦΕΚ 179 Α΄).
δ. Το άρθρο 6 του Ν.Δ. 4605/66 (ΦΕΚ 244 Α’) «Περί αυξήσεως των συντάξεων του Δημοσίου αναπροσαρμογής αυτών κατόπιν της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και άλλων τινών συνταξιοδοτικών διατάξεων».
ε. Το άρθρο 3 του ΝΔ 1044/71 (ΦΕΚ 245 Α΄) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 ««περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου».
στ. Το άρθρο 24 του Ν.1043/80 (ΦΕΚ 87 Α΄) Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας».
ζ. Το άρθρο 12 του Ν.3036/2002 (ΦΕΚ/171 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Στρατολογικής Νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις»
 
                                                                                                 2
η. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008 (ΦΕΚ117 Α’) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις»
θ. Την υπ’αριθ.Φ.443/144/160355/Σ.1159/15-10-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ʼμυνας (ΦΕΚ 2410 Β’) «Συγκρότηση Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών, αρμόδιες για τη χορήγηση ευεργετήματος Λουτροθεραπείας-Αεροθεραπείας σε αναπήρους και θύματα πολέμου»
                                                                   Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε
Τα σχετικά με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων και Θυμάτων των κατηγοριών όπως ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο διαταγή
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. Δικαιούνται, (εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι έχουν ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν Ανάπηροι και την κατά το χρόνο της εξέτασής τους κατάσταση υγείας των), οι παρακάτω κατηγορίες Αναπήρων:
α. Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην Χωροφυλακής.
β. Αξιωματικοί Ν.2588/21 και Ν.875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.
γ. Αξιωματικοί του Ν.362/43.
δ. Πολέμου Οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΝΔ.1044/71, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν.1043/80 και της Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ.1855/51, ΝΔ.412/70 και Ν.1543/85.
ε. Πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ 330/47.
στ. Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50.
ζ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.
η. Αγωνιστές του Αντιδικτατορικού αγώνα του Ν.1543/85.
θ. Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του Ν.1863/89.
ι. Πολέμου Αμάχου πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.
ια. Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89.
 
                                                                                            3
2. Δικαιούνται κατ’ εξαίρεση τα Θύματα:
α. Πολέμου.
β. Εθνικής Αντίστασης.
γ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44.
δ. Αγωνιστών Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85.
ε. Αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89.
στ. Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.
ζ. Αμάχου Πληθυσμού του Ν.1863/89.
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών, από τα οριζόμενα Κ.Λ.ΑΠ. με την παρούσα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησης ορισμένου αριθμού Θυμάτων, κατά το έτος 2020, τα Θύματα αυτά θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα το επόμενο έτος.
3. Δεν δικαιούνται οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι και οι Ανάπηροι, που λαμβάνουν Επίδομα Αεροθεραπείας, με βάση την παρούσα.
4. Εξέταση Αναπήρων – Θυμάτων:
α. Η εξέταση των Αναπήρων και Θυμάτων θα γίνει από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαρτίου 2020, με αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγοριών, των αναφερομένων στις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος εγγράφου ενώπιον των Επιτροπών που θα συγκροτηθούν με την παρούσα.
β. Σε περίπτωση, που λόγω ασθενείας δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία θα κατατίθενται, από τους οικείους τους ή τα Σωματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βεβαίωση Ιατρού ή Νοσοκομείου, που θα βεβαιώνεται η αδυναμία προσέλευσης.
5. Υγειονομικές Επιτροπές
α. Οι Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών, όπως στο Παράρτημα «Α».
β. Οι Αξιωματικοί (ΥΓ-Ι) που συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές μακριά από την έδρα των Μονάδων τους για εξέταση, με βάση την παρούσα εγκύκλιο, θα αποσπώνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες συνολικά.
 
                                                                                         4
γ. Στο Νομό Αττικής (401 Γ.Σ.Ν.Α), όπου συγκροτούνται δύο (2) Υγειονομικές Επιτροπές με στοιχεία Α' και Β', η εξέταση των αναπήρων, των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από το Α μέχρι και το Ν, θα γίνει από την Α' Επιτροπή και από το Ξ μέχρι και το Ω από τη Β' Επιτροπή.
δ. Μετά το τέλος των εργασιών των Επιτροπών, με μέριμνα των Προέδρων τους, να περιέλθουν στη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, μέχρι τις 6 Απριλίου 2020, τα παρακάτω: (1) Καταστάσεις εις διπλούν, κατ' αλφαβητική σειρά των αναπήρων, οι οποίοι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας (δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες ευανάγνωστες) με πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο,
Νομός στον οποίο ανήκουν, αριθμός μητρώου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κέντρο Λουτροθεραπείας, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός γνωμάτευσης). Για τους αναπήρους, που έχουν διορισμένη θεραπαινίδα και επιθυμούν να συνοδεύονται
από αυτήν, ν' αναφέρεται στην κατάσταση «μετά θεραπαινίδας», όπως στην Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «ΣΤ».
(2) Όλα τα μπλοκ των γνωματεύσεων.
(3) Όλα τα δικαιολογητικά των Αναπήρων που εξετάσθηκαν.
 
6. Δικαιολογητικά Λουτροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Β».

7. Στοιχεία Υλοποίησης Λουτροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Γ».
 
8. Λοιπές Οδηγίες:
Όπως στο Παράρτημα «Δ».
 
9. Επίδομα και Δικαιολογητικά Επιδόματος Αεροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Ε».
 
10. Ενέργειες Υγειονομικών Επιτροπών:
Όπως στο Παράρτημα «ΣΤ».
 
                                                                                5
ΓΕΝΙΚΑ
11. Η ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ/Τμ ΑΘΠ / Γρ .Υγειονομικού, για διευκόλυνση του έργου των Υγειονομικών Επιτροπών, να εφοδιάσει τις Επιτροπές έγκαιρα, με τα απαραίτητα έντυπα γνωματεύσεων και έντυπα καταστάσεων για την εξέταση των αναπήρων και θυμάτων.
12. Οι ώρες λειτουργίας των Επιτροπών θα καθορισθούν με μέριμνα των οικείων Δνσεων Υγ/κού του Στρατού, ανάλογα με την έδρα όπου συνεδριάζει η Υγειονομική Επιτροπή.
13. Στις Επιτροπές που είναι πρόεδρος Στρατιωτικός Ιατρός μπορεί να χρησιμοποιούνται ως μέλη της Επιτροπής Στρατιωτικοί Ιατροί, που υπηρετούν στην ίδια Φρουρά.
14. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν θα επιστρέφονται στους  Αναπήρους, γιατί θα παραμένουν σαν δικαιολογητικά των Γνωματεύσεων που εκδίδονται.
15. Κάθε ανάπηρος και θύμα, να ενημερωθεί από τις Ενώσεις και τα Σωματεία για την ημερομηνία εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή, διότι δεν θα δοθεί παράταση στο χρόνο εξέτασης.
16. Όσοι ανάπηροι των κατηγοριών της παρ.2 του παρόντος εγγράφου, κριθούν ότι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας και εργάζονται, θα πάρουν 30ήμερη επί πλέον άδεια που δικαιούνται, αφού υποβάλλουν στον εργοδότη αντίγραφο της Γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κρίνονται ότι, χρειάζονται το επίδομα Αεροθεραπείας, ή βεβαίωση από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ/Τμ. ΑΘΠ / Γρ .Υγ κού, ή φωτοαντίγραφο της αποστελλόμενης πρόσκλησης από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ για Λουτροθεραπεία. Για όσους κρίνονται ότι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας, οι εργοδότες τους υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με το άρθρο 53 του ΑΝ.1324/49.
17. Οι Ανάπηροι που λαμβάνουν επίδομα Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας από άλλη Αρχή, δεν δικαιούνται Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας με την παραπάνω διαδικασία.
18. Δικαίωμα Λουτροθεραπείας έχει μόνο ένα (1) άτομο από κάθε οικογένεια.
19. Στην παρούσα να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα από την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, την Ομοσπονδία Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου, τις κατά τόπους Ομοσπονδίες και Σωματεία ή Ενώσεις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπήρων Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων  Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν. 812/43 (1940-49), με σκοπό να ενημερωθεί
έγκαιρα το σύνολο των ενδιαφερομένων και τα κατά Τόπους Σωματεία - Ενώσεις.
 
Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Απόστολος Δεληγιάννης
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
Μπακιρτζή Παρασκευή
Μ.Υ./ ΔΕ / Α΄
Περισσότερα πατήστε εδώ :