ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. της 30-9-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. της 30-9-2016
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2016

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενηµερώνει όλους τους µερισµατούχους του
ότι, σήµερα 30/9/2016, κατατέθηκαν τα µερίσµατα του Γ΄ τριµήνου (Ιουλίου –
Αυγούστου – Σεπτεµβρίου) 2016.
Το µέρισµά σας αναπροσαρµόστηκε σύµφωνα µε το Ν. 4387/2016 και το νέο µέρισµα
σας καταβλήθηκε για πρώτη φορά στις 30/6/2016. Επειδή, όµως, η αναπροσαρµογή
έχει αναδροµική ισχύ από 01/01/2016, η παρακράτηση του υπερβάλλοντος ποσού
(µετά την αφαίρεση των µειώσεων των Ν. 4024/2011 και 4093/2012) που σας
καταβλήθηκε το Α΄ τρίµηνο (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου) του 2016 θα γίνει σε
δύο τριµηνιαίες δόσεις, το Σεπτέµβριο και το ∆εκέµβριο.
Από τον Ιανουάριο του 2017 το µέρισµα σας θα επανέλθει στο ποσό που σας
καταβάλαµε κατά το Β΄ τρίµηνο του 2016.
Τα αναδροµικά ποσά των µερισµάτων που δικαιούνται οι µερισµατούχοι, στους οποίους
κατατέθηκε µηνιαίο µέρισµα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέµβριο
του 2016 θα κατατεθούν µετά την έγκριση εκταµίευσης των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του Ταµείου.
Ενηµερωτικά, οι αποφάσεις ∆.Σ. για την αναπροσαρµογή των µερισµάτων, σύµφωνα µε
το άρθρο 48 του ν. 4387/2016, µαζί µε τα διαβιβαστικά αυτών έχουν ήδη αναρτηθεί από
27/7/2016 και είναι διαθέσιµες στον ιστοχώρο του Ταµείου (www.mtpy.gr).
Ο κάθε µερισµατούχος έχει πρόσβαση στην απόφαση αναπροσαρµογής του µερίσµατός του
και στο διαβιβαστικό αυτής, επιλέγοντας από την αρχική σελίδα τον σχετικό σύνδεσµο
και καταχωρώντας στο σχετικό πεδίο «Αποφάσεις Αναπροσαρµογής Μερισµάτων» τον
ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Επισηµαίνεται ότι για τεχνικούς λόγους ένας µικρός αριθµός
αποφάσεων αναπροσαρµογής µαζί µε τα διαβιβαστικά αυτών θα αναρτηθεί σύντοµα.
Αθήνα, 30/09/2016