Διευκρινιστικό έγγραφο του Γ.Ε.Σ. για το Β.Ο.Ε.Α. -

Διευκρινιστικό έγγραφο του Γ.Ε.Σ. για το Β.Ο.Ε.Α. -
Τελευταία ενημέρωση 07/08/2023

 Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ε.Σ. / Δ/νση Οικ/κου /Τμήμα 1 (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ )  γνωστοποίησε  και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  και στο ΑΕΑ/ΔΝΣΗ Οικονομικών  για την έκδοση του ΦΕΚΒ-3099 το οποίο είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα μας  και μπορείται να το διαβάσετε . 

Στο ανωτέρω έγγραφο το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Συνδέσμους- Ενώσεις μας απο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. δίδονται διευκρινήσεις : Συγκεκριμένα 
1. Η τροποποίηση της ΚΥΑ αφορά αποκλειστικά για τις αιτήσεις χορήγησης του ΒΟΕΑ που θα υποβληθούν απο 1-1-2023 και εντεύθεν 
2. Συναφώς για τις αιτήσεις των μερισματούχων του ΜΤΣ τού έτους 2023 και εντέυθεν ,οι μήνες που διανύονται απο την 1-1-2023 και μετά , εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος , λογίζονται , στο ήμισυ , στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα , ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μέσω του μερίσματος η ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου .
3. Η καταβολή εισφορών ως ΕΝ ΕΝΡΓΕΙΑ , απο τους μερισματούχους , μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου , θα πραγματοποιείται ως κάτωθι . 
Α. Για τα στελέχη τα οποία θα εξέλθουν εφεξής απο την ενεργό υπηρεσία , με την υποβολή Υπέυθυνης Δήλωσης , πλεόν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση μερίσματος απο το ΜΤΣ . 
Β. Για τους μερισματούχους του Ταμείου , με την υποβολή Υπέυθυνης Δήλωσης , με μέριμνά τους , απευθείας προς το ΜΤΣ . 
4. Στο παραπάνω έγγραφο υπάρχουν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β με παραδείγματα για υποβοήθηση των  ενδιαφερομένων . 
Τα υποδείγματα έχουν διαβιβασθεί με το σχετικό έγγραφο στους Συνδέσμους - Ενώσεις και μπορείται να τα ζητήσετε ή επικοινωνείστε  με το  ΜΤΣ .