Συμπληρωματικό Εφάπαξ απο το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Συμπληρωματικό Εφάπαξ απο το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 13/06/2015

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Παραθέτουμε απόσπασμα της σχετικής απόφασης υπ' αριθ. 389/24-12-2014 Γνωμοδότησης της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ., η οποία έγινε δεκτή από τον Αναπλ. Υπουργό (κ. Πανούση) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
«. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:
 α) Οι μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, είναι δυνατό, μετά την αρχική υποχρεωτική αποχώρησή τους από το Σώμα, να επιτύχουν την επαναφορά τους σε αυτό με διοικητική αποκατάσταση, που επέρχεται (μετά από μάλλον ικανό χρονικό διάστημα) είτε με νόμο είτε με δικαστική απόφαση είτε και με διοικητική πράξη. Η ως άνω διοικητική αποκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία, μπορεί όμως οι ανωτέρω διοικητικά αποκαθιστάμενοι να μην επανέρχονται σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όμως (δηλ. είτε επανέρχονταν στην Υπηρεσία είτε όχι) σύμφωνα με τις αρχικές καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων Τομέων, οι ούτω αποκαθιστάμενοι ελάμβαναν συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα αναλόγου των επιπλέον ετών υπηρεσίας για τα οποία αποκαταστάθηκαν διοικητικά, αρκεί να έλαβαν για τον εκτός υπηρεσίας χρόνο αποδοχές ενεργείας επί των οποίων έγιναν και οι υπέρ του Ταμείου νόμιμες κρατήσεις.
 β) Ο νομοθέτης, στο πλαίσιο δημοσιονομικής περιστολής των πάσης φύσεως δαπανών, ηθέλησε, για τους μετόχους εκείνους που δεν επανέρχονται μετά τη διοικητική τους αποκατάσταση στην ενεργό υπηρεσία, να μην δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος. Με το μεταβατικού χαρακτήρα τελευταίο εδάφιο της επίμαχης διατάξεως όρισε ότι οι, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, «εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση» κρίνονται κατά τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή. Το εδάφιο επομένως αυτό, τέθηκε προκειμένου να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες στους ασφαλισμένους εκείνους, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δεν είχαν ακόμη επιτύχει τη διοικητική τους αποκατάσταση, αλλά και να επιλύσει το ζήτημα της έκτασης της εφαρμογής της ερμηνευομένης διατάξεως, ενόψει των πολλών εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων τόσο στη Διοίκηση όσο και στο Ταμείο, που υποβλήθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία (Γνωμ. 110/2013 πλειοψ.).
 γ) Συνεπώς κατά την γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης (της παρ. Γ 2α του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012), η διακοπή καταβολής συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος αφορά τους διοικητικά αποκαθιστάμενους μετόχους μετά την 20-2-2012, δηλαδή όσους αποκατασταθούν διοικητικά μετά την ανωτέρω ημερομηνία και όχι τους ήδη διοικητικά αποκατασταθέντες πριν την ισχύ του νόμου αυτού . Περαιτέρω και δεδομένου ότι με εν λόγω διάταξη δεν συναρτάται η χορήγηση ή μη του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος με τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης στο Ταμείο, παρέπεται ότι οι ανωτέρω, δηλαδή οι διοικητικά αποκατασταθέντες πριν την ισχύ του ανωτέρω νόμου (20.2.2012) δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, ακόμα και στην περίπτωση υποβολής της σχετικής αιτήσεως στο ΤΕΑΠΑΣΑ , μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου.
 IV. Σύμφωνα με προεκτεθείσες σκέψεις, το Δ΄ Τμήμα ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι στο τεθέν ερώτημα προσήκει θετική απάντηση, ότι δηλαδή δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν διοικητικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν την έναρξη ισχύος του ν.4052/2012, αλλά υπέβαλαν αίτηση για την καταβολή του μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».