η χορήγηση του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022

η  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022
Τελευταία ενημέρωση 11/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΕΑ ΜΗΝΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

       Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

       Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 10-06-2022 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι  28-06-2022.
    
       Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: mts-voithimata@army.gr (σε μορφή pdf)

       Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

 
                               Αθήνα,  30 Μαΐ 2022   

                                                -Ο-
                                                               Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
                       
    
                                                             Ταξχος  Αντώνογλου Δημήτριος