ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ προς ΕΦΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16-12-2019

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ προς ΕΦΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16-12-2019
Τελευταία ενημέρωση 13/12/2019

Η Π.Ο.Α.Σ.Α. προκειμένου διευκολύνει όλους τους συναδέλφους κατέγραψε τις περιπτώσεις που τους απασχολούν  και συνέταξε  ανά περίπτωση τα σχετικά κείμενα . Διαβάστε προσεκτικά την κάθε περίπτωση και μετά  συμπληρώστε την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ προς τον ΕΦΚΑ , αντιγράφοντας και επικολλώντας στο αντίστοιχο χώρο στην ηλεκτρονική Αίτηση Θεραπέιας τα παρακάτω ανά περίπτωση κείμενο :ΠΡΟΣΟΧΗ στην κατα τους Νομικούς Προθεσμία ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΜΕΧΡΙ 16-12-2019.

   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 :  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
                                                                     Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσείς εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων, καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες, για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄ αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’ αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2  ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

                                                                     Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσείς εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων, καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες, για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄ αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’ αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.
    VII. Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί  με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ………………………………………..  συνταξιοδοτική μου πράξη.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3:  3ΕΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

                                                                         Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσείς εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων, καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες, για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄ αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’ αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.
VI. Επίσης να συνυπολογιστούν τα τρία (3) χρόνια του Α.Ν. 1854/51 και συγκεκριμένα άρθρο 42 παρ. 3 και με την τελευταία Συνταξιοδοτική Πράξη Σας (Γεν. Λογιστήριο του Κράτους) σύμφωνα με τα οποία είχε προσαυξηθεί κατά 3/35 ο μηνιαίως συντάξιμος Μισθός μου.
    VII. Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί  με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ………………………………………..  συνταξιοδοτική μου πράξη


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: 3ΕΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ  άρθρο 42 παρ 3 του Α.Ν. 1854/51
                                                                   Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσείς εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων, καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες, για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄ αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’ αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.
VI. Επίσης να συνυπολογιστούν τα τρία (3) χρόνια του Α.Ν. 1854/51 και συγκεκριμένα άρθρο 42 παρ. 3 και με την τελευταία Συνταξιοδοτική Πράξη Σας (Γεν. Λογιστήριο του Κράτους) σύμφωνα με τα οποία είχε προσαυξηθεί κατά 3/35 ο μηνιαίως συντάξιμος Μισθός μου.


  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΕΦΚΑ