Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Παράταση μέχρι την 28-2-2015

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Παράταση μέχρι την 28-2-2015
Τελευταία ενημέρωση 18/03/2015

Σας ενημερώνουμε και παραθέτουμε αυτούσια όλη την σχετική διάταξη που αφορά το  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και την χρονική παράταση για υλοποίηση του άρθρου 220 του Ν 4281/2014 ( Α-160) , μετά την δημοσίευση του Ν.4316 (Φ.Ε.Κ. -270) της 24-12-2014 << Ίδρυση Παρατηρητηρίου άνοιας , βελτίωση περιγεννητικής Φροντίδας , ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις >> .

                                                    άρθρο 119

1.    Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 ( Α-160) ημεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής   Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού ( Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28-2-2015 .

2.     Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσμία για τα  Ταμεία Στρατού , Αεροπορίας , Ναυτικού , Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. , Τ.Α.Λ.Σ. ,καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής παρατείνεται έως τις 28-2-2015