Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2022

Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2022
Τελευταία ενημέρωση 15/04/2024

 (Όπως τροποποιήθηκε από το 16ο Π. Σ Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α., που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την 20/21 Ιουνίου 2015.)

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
( Π.Ο.Α.Σ.Α. ) 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 
Α΄  ΕΓΚΡΙΣΗ
 
1.      Εγκρίθηκε από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αθηνών 1 – 12 – 1998
2.      Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1583/1999 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αύξοντα αριθμό 638
 
Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 
1.      Τροποποιήθηκε από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τρικάλων 8 – 6 – 2003
2.      Εγκρίθηκε η τροποποίηση με την υπ’ αριθμ. 4063/2004 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 
Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Τροποποιήθηκε από το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Λάρισας 21-06-2015.
2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση με την υπ’ αριθμ. 497 από 18/09/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.)
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 
(Όπως τροποποιήθηκε από το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 20/21 Ιουνίου 2015, στη Λάρισα)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
 
ʼρθρο 1ο
 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
 
1.      Ιδρύεται Ομοσπονδία των αναγνωρισμένων και νομίμως λειτουργούντων, σε ολόκληρη τη χώρα, Σωματείων, Ενώσεων, Συνδέσμων κ.λ.π. αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 281/1914 (ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2.      Η Επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.).
3.      Το έμβλημα της Ομοσπονδίας απεικονίζει τη Δωρική ΑΣΠΙΔΑ, εντός της οποίας υπάρχει η Ελληνική Σημαία, ο ζυγός της δικαιοσύνης και κλάδος ελαίας.
4.      Έδρα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας είναι η Αθήνα.
 
ʼρθρο 2ο
 
ΣΚΟΠΟΣ
 
Σκοπός της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση  Οργανώσεων των Αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας για την εκπλήρωση του κοινωνικού και πολιτιστικού τους έργου, στα πλαίσια της αποστολής τους, η συνολική εκπροσώπησή τους και η αποτελεσματικότερη προβολή και διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών, της Κυβερνήσεως, του Κοινοβουλίου και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.
Ειδικότερα στους σκοπούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται:
α) Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως της κοινωνικής θέσεως και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως των μελών.
β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων τους στα διάφορα Ταμεία Ασφαλίσεως
γ) Η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και συναδελφικής αγάπης και κατανοήσεως μεταξύ των μελών.
δ) Η οργάνωση παραθεριστικών κέντρων και Κέντρων Ψυχαγωγίας ως και μέριμνα για την εξασφάλιση προσιτών τιμών σε ξενοδοχεία και λοιπά μέσα διαμονής, για την πραγματοποίηση διακοπών.
ε) Η υποκίνηση του ενδιαφέροντος για την ίδρυση Λεσχών, πολλαπλής χρήσεως στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την εξυπηρέτηση του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
στ) Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ αντιστοίχων Οργανώσεων των εν ενεργεία συναδέλφων, η συμπαράταξη με κάθε νόμιμο τρόπο για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής τους και η ηθική ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση αδίκων επιθέσεων.
ζ) Η ανάπτυξη σχέσεων με τις αντίστοιχες Οργανώσεις των Ε. Δ. για την επιδίωξη κοινών σκοπών και στόχων.
η) Η ενεργός παρέμβαση στα κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά προβλήματα της πατρίδας μας.
θ) Η συνεργασία με τις λοιπές συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ι) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την διατήρηση και προβολή των δραστηριοτήτων και της Ιστορίας των Σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων και η διατήρηση της συνέχειας με την Ελληνική Αστυνομία και του αστυνομικού θεσμού γενικότερα.
ια) Η ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Μουσείου σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιβ) Η έκδοση εφημερίδας και άλλων εντύπων για την ενημέρωση των μελών.
ιγ) Η ίδρυση Ινστιτούτου μελετών αστυνομικών θεμάτων, καθώς και η οργάνωση Συνεδρίων, ημερίδων κ.λ.π. για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων αστυνομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, εθνικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.
ιδ) Η διαρκής μέριμνα για την απόκτηση ιδιόκτητων Γραφείων επαρκών και καταλλήλων για την στέγαση της Ομοσπονδίας καθώς και των Ενώσεων που λειτουργούν στην Αθήνα, η ίδρυση λέσχης κ.λ.π.
ιε) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά τους συνταξιούχους αστυνομικούς.
Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο τρόπο και με την ενεργό συμπαράσταση όλων των μελών.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 
ʼρθρο 3ο
 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
 
Μέλη της Πανελληνίου Ομοσπονδίας γίνονται: Όλες οι οργανώσεις των Αποστράτων των Σ. Α. που λειτουργούν νομίμως, σε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον αποδέχονται τις αρχές και τις διατάξεις του Καταστατικού της Πανελληνίου Ομοσπονδίας και μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως εγγραφής.
Τα σωματεία αυτά των Αποστράτων των Σ. Α. γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το σώμα προελεύσεως των μελών τους (Ελληνική Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων ή Ελληνική Αστυνομία), από το βαθμό αποστρατείας τους ή το φύλλο.
Μετά την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, οι υφιστάμενες Οργανώσεις καλούνται να προσαρμόσουν κατάλληλα την επωνυμία τους, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στους τίτλους όλων των Οργανώσεων σε πανελλήνια κλίμακα. Ο προτεινόμενος τίτλος είναι: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ. Α. και ακολουθεί ο ΝΟΜΟΣ.
Ως προς τα λοιπά θέματα, οι σύνδεσμοι και οι Ενώσεις διατηρούν πλήρη αυτοτέλεια και ανεξαρτησία δράσεως, για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων τους, όπως αυτά περιγράφονται στο Καταστατικό λειτουργίας τους.
Σωματεία τα οποία για ιστορικούς λόγους αλλά και λόγω συνθέσεως των μελών τους επιθυμούν να διατηρήσουν την μέχρι τώρα επωνυμία τους, μπορούν να το πράξουν, συμμορφούμενα ως προς τα λοιπά με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν και Οργανώσεις αποστράτων του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, εφόσον υιοθετούν τις γενικές αρχές λειτουργίας της. Τα μέλη των Οργανώσεων αυτών έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ομοσπονδίας με πλήρη ισοτιμία και απεριορίστως. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί τουλάχιστον ένας εκ των υποψηφίων των Σωμάτων αυτών, συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός εκ των επιλαχόντων, ώστε να μετέχουν εν τέλει στο Δ. Σ. τουλάχιστον ένας από κάθε Σώμα.
Η αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Ομοσπονδίας. Με την αίτηση εγγραφής υποβάλλεται και αντίγραφο του Καταστατικού λειτουργίας του Σωματείου. Σε περίπτωση, απορρίψεως της αιτήσεως εγγραφής, το Σωματείο δύναται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
 
ʼρθρο 4ο
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
 
  
α) Κάθε μέλος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ κ.λ.π. δύναται να αποχωρήσει από την Πανελλήνια Ομοσπονδία οποτεδήποτε το αποφασίσει με απλή αίτησή του. Υποχρεούται όμως στην καταβολή όλων των οφειλόμενων συνδρομών συμπεριλαμβανομένων και του τρέχοντος έτους.
Η διαγραφή πραγματοποιείται στο τέλος του οικονομικού έτους.
β) Με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου διαγράφεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κάθε μέλος το οποίο:
1.- Καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών και αφού μετά από προηγούμενη πρόσκληση δεν ανταποκριθεί στην εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του.
Το ίδιο ισχύει και για την καθυστέρηση κάθε άλλης οικονομικής υποχρεώσεως που έχει επιβληθεί από το Πανελλήνιο Συνέδριο (Π. Σ.). Αποκατάσταση μπορεί να γίνει με απόφαση του Π. Σ., μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του.
2.- Παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Πανελληνίου Συνεδρίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκ προθέσεως και αποδεδειγμένως ενεργεί εναντίον του σκοπού και του έργου ή των συμφερόντων της Ομοσπονδίας και γενικότερα συντελεί στην μείωση του κύρους αυτής.
 
ʼρθρο 5ο
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 
Α. Υποχρεώσεις
Κάθε μέλος υποχρεούται:
α) Να καταβάλλει τακτικώς και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εισφορές και τις πάσης φύσεως οικονομικές συνδρομές που προβλέπονται από το Καταστατικό ή αποφασίζονται από το Πανελλήνιο Συνέδριο.
Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
β) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των αποφάσεων του Π. Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ενεργεί πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς  και αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.
γ) Να μην ενεργεί μεμονωμένως και χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με την Διοίκηση της Ομοσπονδίας επί θεμάτων γενικού χαρακτήρα που απαιτείται κοινή προσπάθεια και ενιαία αντιμετώπιση.
Ως προς τα λοιπά θέματα, οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις διατηρούν πλήρη αυτοτέλεια και ανεξαρτησία δράσεως, για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων τους, όπως αυτά περιγράφονται στο Καταστατικό λειτουργίας τους.
Β. Δικαιώματα
Τα μέλη δικαιούνται:
α) Να συμμετέχουν δια των νομίμων αντιπροσώπων τους στα Πανελλήνια Συνέδρια της Ομοσπονδίας, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες και να προτείνουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το σύνολο των μελών, ορισμένες κατηγορίες ή ακόμα και μεμονωμένα μέλη εφόσον αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας.
β) Να θέτουν τα μέλη τους υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και να λαμβάνουν μέρος δια των αντιπροσώπων τους στην εκλογή των μελών του Δ. Σ. και της Ε. Ε.
Στερούνται του δικαιώματος ψήφου οι αντιπρόσωποι των Συνδέσμων στο Πανελλήνιο Συνέδριο που δεν έχουν καταβάλλει την εισφορά του προηγούμενου έτους.
Στην περίπτωση αυτή, οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου αυτού δύνανται να παρίστανται και να παρακολουθούν τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου ως παρατηρητές.
 
ʼρθρο 6ο
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π. ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 
α) Οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις Αποστράτων των Σ. Α. εκπροσωπούνται στα Πανελλήνια Συνέδρια δι’ αντιπροσώπων, τους οποίους ορίζει το Διοικητικό τους Συμβούλιο με απόφασή του, ή εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες τους σύμφωνα με το καταστατικό τους, σύμφωνα με την παρ. β΄ του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας αναπληρωτής, προς αναπλήρωση τυχόν κωλυομένου αντιπροσώπου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στο Συνέδριο ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός της περιπτώσεως που αναπληρώνουν τακτικά μέλη. Οι αντιπρόσωποι εφοδιάζονται με σχετική εξουσιοδότηση της ενώσεώς τους, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Το ίδιο ισχύει και για τους αναπληρωτές. Οι εξουσιοδοτήσεις παραδίδονται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου.
β) Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δύναται να ορίσει κάθε Οργάνωση Αποστράτων καθορίζεται ως εξής:
Οργανώσεις που έχουν μέχρι 100 μέλη ορίζουν έναν αντιπρόσωπο. Μέχρι 300 μέλη δύο αντιπροσώπους, μέχρι 500 μέλη τρείς αντιπροσώπους, μέχρι 1000 μέλη τέσσερις αντιπροσώπους και άνω των 1000 μελών πέντε αντιπροσώπους.
Οι Περιφερειακές Οργανώσεις οφείλουν κάθε χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου να αποστέλλουν στην Π.Ο.Α.Σ.Α. πίνακα των μελών τους που ήταν εγγεγραμμένα την 31η Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους.
ʼρθρο 7ο
 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΔΩΡΗΤΕΣ
 
α) Με απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. δύνανται να ανακηρυχτούν επίτιμα μέλη και πρόσωπα μη μέλη των Οργανώσεων Αποστράτων των Σ. Α. τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμπαράσταση στην Π.Ο.Α.Σ.Α. για την επιτέλεση της αποστολής της. Τα επίτιμα αυτά μέλη δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις του Πανελληνίου Συνεδρίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας, διατελέσαντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη των Συνδέσμων και Ενώσεων, τα οποία κατά το διάστημα της θητείας τους επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα, ενδιαφέρον και δραστηριότητα για την ανάπτυξη της Ομοσπονδίας και την επιτυχία στους σκοπούς της. Τα μέλη αυτά ανακηρύσσονται επίτιμα του αξιώματος το οποίο κατείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα επίτιμα αυτά μέλη δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφράζουν την γνώμη τους επί των διαφόρων θεμάτων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
γ) Με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου μπορεί να ανακηρυχθεί κάποιος ΔΩΡΗΤΗΣ ή ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ, αν αυτός προσέφερε για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας νομίμως δωρεές σε χρήμα ή άλλο αντικείμενο σε βαθμό ώστε να δικαιολογείται η τοιαύτη αναγνώριση.
Τα ονόματα των δωρητών αναγράφονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται στο Γραφείο της Π.Ο.Α.Σ.Α.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 
ʼρθρο 8ο
 
ΠΟΡΟΙ
 
Οι πόροι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους.
Α.- Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής και τα έσοδα από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου, αναλόγως του αριθμού των μελών τους.
Β.- Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές των μελών, οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα μέλη με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου, οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, οι εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, υπέρ των σκοπών της Ομοσπονδίας, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα έσοδα από εκδόσεις της Π.Ο.Α.Σ.Α. και γενικά κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Κληροδοσίες ή δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές γίνονται αποδεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
 
ʼρθρο 9ο
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
 
Τα όργανα της Διοικήσεως είναι:
Το Πανελλήνιο Συνέδριο των αντιπροσώπων των Συνδέσμων και Ενώσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστικών, Πολιτικών, Διοικητικών και λοιπών αρχών του δημοσίου από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Όλα τα έγγραφα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, πλην των γενικών προσκλήσεων και ανακοινώσεων πρέπει να φέρουν τις ιδιόχειρες υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ. Σ. ή των νομίμων αναπληρωτών τους.
 
ʼρθρο 10ο
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – ΜΕΛΗ
 
1.- Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανα τριετία από το Πανελλήνιο Συνέδριο με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, μετά από καθολική μυστική ψηφοφορία:
α. Ο Πρόεδρος
β. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος, ο Β’ Αντιπρόεδρος καθώς και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας
δ. Ο Ειδικός Γραμματέας
ε. Ο Ταμίας
στ. Ο αναπληρωτής Ταμία
ζ. Επτά (7) μέλη.
2. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ομοσπονδίας εκλέγεται από το Πανελλήνιο Συνέδριο με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου δικαιούνται να θέσουν όλα τα μέλη των Συνδέσμων και Ενώσεων. Ο Υποψήφιος για το Αξίωμα του Προέδρου μπορεί να είναι υποψήφιος και για μέλος του Δ. Σ. ή της Ε. Ε.
Τα μέλη του Δ. Σ. εκλέγονται από τον κατάλογο των υποψηφίων τακτικών μελών των Οργανώσεων, κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα επόμενα μέλη εκ των υποψηφίων εκλέγονται ως αναπληρωματικά, επίσης κατά σειρά πλειοψηφίας.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη των Συνδέσμων και Ενώσεων, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, μετά από βεβαίωση των Συνδέσμων και Ενώσεων στην οποία ανήκουν, ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το προηγούμενο έτος που διενεργούνται αρχαιρεσίες.
Τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλονται από την Π.Ο.Α.Σ.Α.
3. Στην περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών, η σειρά καθορίζεται βάσει κληρώσεως.
4.  Αν κάποιο μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο εκπέσει του αξιώματός του ή εκλείψει, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Η αναπλήρωση ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ. Σ.
5.  Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται τιμητικό αξίωμα και δεν αμείβεται. Εν τούτοις, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. δικαιούνται τα έξοδά τους, τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.
6.  Οποιαδήποτε άλλη σχέση επί οικονομικής βάσεως, μεταξύ των μελών του Δ. Σ. και της Ομοσπονδίας, απαγορεύεται.
7.  Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας της Π.Ο.Α.Σ.Α. οφείλουν να διαμένουν στην έδρα της Ομοσπονδίας.
 
ʼρθρο 11ο
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ. Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
 
Τα εκλεγέντα μέλη του Δ. Σ. μετά από πρόσκληση του εκλεγέντος από το Π. Σ. προέδρου, συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα εντός οκτώ ημερών από της εκλογής τους.
Με μυστική ψηφοφορία των μελών εκλέγονται:
Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Αναπληρωτής Ταμίας της Ομοσπονδίας.
Στα μέλη του Δ. Σ. ανατίθενται διάφορες αρμοδιότητες και έργα κατόπιν συνεννοήσεως και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις γνώσεις τους.
Το νέο Δ. Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα. Η παράδοση και η παραλαβή από το παλαιό στο νέο Δ. Σ. των υλικών κ.λ.π. γίνεται μεταξύ των αρμοδίων, σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 15 ημερών.
 
ʼρθρο 12ο
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. Σ.  – ΑΠΑΡΤΙΑ
 
Το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο, σε ορισμένη ημέρα και ώρα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας Διατάξεως που θα συζητηθούν.
Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Δ. Σ. όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ. Σ. με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ. Σ. μέσα σε πέντε ημέρες από της λήψεως της αιτήσεως. Στη συνεδρίαση αυτή υποχρεούνται να παρίστανται οι αιτούντες άλλως η συζήτηση ματαιούται.
Το Δ. Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, η δε ψηφοφορία γίνεται φανερά. Επί προσωπικών θεμάτων κατά μελών του Δ. Σ. η ψηφοφορία είναι μυστική και για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία εξ όλων των μελών του Δ. Σ.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς ( 3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, στις οποίες κλήθηκε κανονικά, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Επίσης έκπτωτο κηρύσσεται μέλος του Δ.Σ. , κατά τα ανωτέρω, εάν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο επί εξάμηνο.
Η έκπτωση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο του Προέδρου.
Η θέση του εκπεσόντος καταλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα σε κάθε συνεδρίαση μέλη.
 
ʼρθρο 13ο
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
 
1.- Γενικές αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία, διαχειρίζεται τις υποθέσεις της και την περιουσία της και ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των σκοπών της σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις Αποφάσεις του Π. Σ.
2.- Ειδικές αρμοδιότητες: Ειδικότερα το Δ. Σ. α) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. τον οικονομικό απολογισμό του έτους, τον ισολογισμό και προϋπολογισμό δράσεως του επομένου έτους, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Π. Σ. β) Αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνει αναγκαίο και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας. γ) Αποφασίζει για την πρόσληψη απ’ αμοιβή προσωπικού για τις ανάγκες της Γραμματείας εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας το επιτρέπει. δ) Καταρτίζει επιτροπές και αναθέτει στα μέλη του Δ. Σ. διάφορες αρμοδιότητες επί συγκεκριμένων θεμάτων. ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία δεν ανήκει αποκλειστικά στο Πανελλήνιο Συνέδριο.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που ελήφθησαν απόντων αυτών ή που διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδριάσεως.
ʼρθρο 14ο
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ.
 
Τα μέλη του Δ. Σ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνες:
 
1.- Ο Πρόεδρος.
α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, παρουσιάζει τα θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και προεδρεύει και διευθύνει τις Συνεδριάσεις.
β) Επιμελείται για την εκτέλεση των Αποφάσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου.
γ) Εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των εξουσιοδοτήσεων του Π. Σ. καθώς και την Ομοσπονδία σε κοινωνικές, εθνικές και λοιπές εκδηλώσεις.
δ) Υπογράφει τα έγγραφα και τις γνωστοποιήσεις της Ομοσπονδίας μετά του Γενικού Γραμματέα.
ε) Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση και συνυπογράφει με τον ταμία τις εντολές για είσπραξη ή πληρωμή χρηματικών ποσών.
στ) Εκθέτει τον απολογισμό της δράσης του Δ. Σ. ενώπιον του Π. Σ.
ζ) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Α΄ Αντιπρόεδρος.  Σε περίπτωση μονίμου κωλύματος του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του, ο οποίος εκτελεί κανονικώς τα καθήκοντά του Προέδρου, μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Ο εκλεγείς Πρόεδρος πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό προσόντα για το αξίωμα αυτό.
2.- Οι Αντιπρόεδροι
Οι Αντιπρόεδροι είναι επικεφαλής ειδικών Εφορειών που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση του Δ. Σ. καθορίζεται και αντικείμενο κάθε Εφορείας καθώς και η συγκρότησή της ανάλογα με τις ανάγκες.
3.- Ο Γενικός Γραμματέας.
Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της Γραμματείας της Ομοσπονδίας. Τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των μελών και γενικά όλα τα βιβλία της  Ομοσπονδίας, εκτός από τα λογιστικά και τα Ταμειακά. Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία συνυπογράφει μετά του Προέδρου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς τον Ταμία. Τηρεί τα πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ. Σ. τα οποία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Τηρεί το βιβλίο πρακτικών του Π. Σ. και μεριμνά για την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων.
Τον  Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος συνεπικουρεί και το έργο του.
  4.- Ο Ταμίας.
Ο Ταμίας φροντίζει για τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στο Ταμείο. Ειδικότερα ο Ταμίας:
α) Ενεργεί τις πάσης φύσεως εισπράξεις για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και την υπογραφή του ίδιου.
β) Ενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ. Σ.
γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου και τα χρήματα. Όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, υποχρεούται να το καταθέσει σε λογαριασμό της Ομοσπονδίας σε Τράπεζα που έχει ορίσει το Δ. Σ. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό της Τραπέζης, γίνεται από τον Ταμεία κατόπιν εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
δ) Ενημερώνει κάθε τρίμηνο το Δ. Σ. για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
ε) Επιμελείται της συντάξεως του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού.
στ) Τηρεί όλα τα αναγκαία για την Ομοσπονδία βιβλία Ταμείου.
ζ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Π. Σ. και του Δ. Σ. σχετικά με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
Ο Ταμίας υποβοηθείται στο έργο του από τον Αναπληρωτή Ταμία, ο οποίος και τον αναπληρώνει απόντα ή κωλυόμενο.
 
ʼρθρο 15ο
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Από το Πανελλήνιο Συνέδριο, κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η ίδια με εκείνη του Δ. Σ.
Η εκλογή των μελών της Ε. Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα αυτό και εφαρμόζονται όσα ισχύουν και για την εκλογή του Δ. Σ.
Αρμοδιότητες:
Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό ενεργεί οικονομικούς ελέγχους τακτικώς μεν, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.
Για κάθε διαχειριστικό έλεγχο που ενεργεί η Ε. Ε. συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.
Η ετήσια έκθεση της Ε. Ε. υποβάλλεται στην Π. Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. μαζί με τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του Δ. Σ.
Προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της η Ε. Ε., το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας, καθώς και τα όργανα αυτής, υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεσή της, όλα τα στοιχεία της διαχειρίσεως και της οικονομικής καταστάσεως της Ομοσπονδίας, τα Πρακτικά συνεδριάσεως του Π. Σ. και του Δ. Σ., την αλληλογραφία και το αρχείο.
 
ʼρθρο 16ο
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 
  1.- Το Πανελλήνιο Συνέδριο των μελών της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως, με δικαίωμα να αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στην Ομοσπονδία και να δεσμεύει με τις αποφάσεις του και εκείνα τα μέλη που διαφωνούν με αυτές ή είναι απόντα από το Π. Σ.
2.-Μέλη του Συνεδρίου είναι οι αντιπρόσωποι των Συνδέσμων και Ενώσεων Αποστράτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού, ως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τα οποία δεν λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία, όταν συζητούνται τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός καθώς και θέματα που τα αφορούν.
3.- Το πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α., συγκαλείται τακτικώς μεν μία φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επομένου έτους, εκτάκτως δε όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ. Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον πέντε μέλη Ενώσεις. Στην δεύτερη περίπτωση, στην αίτηση συγκλήσεως του Π. Σ. πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ. Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Π. Σ. εντός εικοσαημέρου από λήψεως της αιτήσεως. Στην περίπτωση αυτή τα αιτούντα μέλη οφείλουν να παραστούν στο Συνέδριο, για να υποστηρίξουν την αίτησή τους. Αν δεν παραστούν Π. Σ. αποφασίζει περί της συνεχίσεως της συνεδριάσεως ή διακοπής αυτής.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο συγκαλείται με ανακοίνωση του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως.
Στην ανακοίνωση – πρόσκληση, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και η διεύθυνση όπου θα πραγματοποιηθεί το Π. Σ. η ημερομηνία και η ώρα ενάρξεως της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα. Η ανακοίνωση υπογράφεται από το Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
4.- Οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις που είναι μέλη, δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις προς συζήτηση, οι οποίες πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Πρόταση για συζήτηση συγκεκριμένου θέματος μπορεί να υποβληθεί και μέχρι της συνόδου του Π. Σ.. Στην περίπτωση αυτή το Π. Σ. καλείται να αποφασίσει αν τα θέματα αυτά πρέπει να περιληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη, πριν από την έναρξη της συζητήσεως των λοιπών θεμάτων.
 5.- Η συνεδρίαση περατούται εντός της ημερομηνίας που έχει ορισθεί. Αν όμως ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, οι εργασίες μπορούν, με απόφαση του Π. Σ., να επαναληφθούν και την επομένη ημέρα και σε ορισμένη ώρα.
 
ʼρθρο 17ο
 
ΑΠΑΡΤΙΑ
 
1.- Το Π. Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ήμισυ συν ένα, του αθροίσματος των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. συν των εγγεγραμμένων αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων Συνδέσμων – Ενώσεων.
Η διαπιστωθείσα απαρτία θεωρείται υφισταμένη μέχρι το τέλος των εργασιών.
2.- Οι αποφάσεις του Π. Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών.
 
ʼρθρο 18ο
 
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ–ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ–ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
 
1.- Στο Πανελλήνιο Συνέδριο προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, εκτός εάν το Π. Σ. μετά από πρόταση μέλους αποφασίσει την εκλογή ως Προέδρου άλλου μέλους.
2.- Ο Πρόεδρος ευθύς ως διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως
3.- Τα πρακτικά του Π. Σ. τηρούνται από τον Γ. Γ. της Ομοσπονδίας και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ. Σ. και τον Γ. Γραμματέα και είναι στη διάθεση κάθε μέλους.
4.- Η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων στη Γ. Σ. είναι φανερή και διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός.
Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αφορά αρχαιρεσίες ή παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Δ. Σ. και την Ε. Ε. σε περίπτωση που έχει υποβληθεί πρόταση μομφής.
 
ʼρθρο 19ο
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
 
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Π. Σ. είναι οι εξής:
1.- Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έχει το δικαίωμα να κηρύσσει έκπτωτα τα Συμβούλια αυτά ή τα μέλη τους.
2.- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους και απαλλάσσει τα μέλη του Δ. Σ. και της Ε. Ε. από πάσης ευθύνης.
3.-Ορίζει το ύψος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών.
4.- Εγκρίνει τις προτάσεις του Δ. Σ. για επιβολή εκτάκτου εισφοράς, καθώς και για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.
5.- Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
 6.- Αποφασίζει για την διάλυση της Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της Ομοσπονδίας.
7.- Εκλέγει τα μέλη του Δ. Σ. και της Ε. Ε. δια μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.
8.- Αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο ήθελε τεθεί ενώπιον της και αφορά στην λειτουργία, τα όργανα, το σκοπό και τα μέλη της Ομοσπονδίας.
 
ʼρθρο 20ο
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 
Στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο:
1.- Εκτίθενται τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
2.- Γίνεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους ήτοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου και κατατίθεται ο ισολογισμός
3.- Αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Ε. Ε. η έκθεση του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους.
Επί των θεμάτων αυτών ο Πρόεδρος δίδει τον λόγο σε όσα μέλη δηλώσουν ότι επιθυμούν να ομιλήσουν και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Όταν τελειώσουν οι τοποθετήσεις και η κριτική, διεξάγεται ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των θεμάτων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού.
4.- Συζητούνται κατά σειρά εγγραφής όλα τα λοιπά θέματα της Η. Δ. . Προηγείται η εισήγηση από τους προτείνοντας τα θέματα και στη συνέχεια διεξάγεται συζήτηση. Τέλος όπου προβλέπεται το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία κατά τα ανωτέρω.
Ενεργούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 19 για την ανάδειξη των οργάνων της Διοικήσεως.
5.- Ευθύς ως κοινοποιηθεί η πρόσκληση για το Π. Σ. οι Ενώσεις μέλη οφείλουν να προβούν αμέσως στην εκλογή των αντιπροσώπων τους που θα τις εκπροσωπήσουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.
6.- Μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως του Π. Σ. οι Ενώσεις μέλη ενημερώνουν τα μέλη τους και τα καλούν εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ. Σ. ή στην Ε. Ε. να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας δια της Ενώσεως στην οποία ανήκουν, αναφέρεται δε σ’ αυτή το αξίωμα για το οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Οι  αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ο.Α.Σ.Α. 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως του Π. Σ.
Η Ομοσπονδία βάσει των αιτήσεων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων τον οποίο αποστέλλει 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως του Π. Σ. στις Ενώσεις προς ενημέρωση.
7.- Το Δ. Σ. μία εβδομάδα πριν από τη σύγκληση του Π. Σ. επικυρώνει τις υποψηφιότητες και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται κατ’ αλφαβητική σειρά. Πρώτα καταχωρούνται τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου, στη συνέχεια τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ. Σ. και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε. Ε. Αντίγραφο του ψηφοδελτίου αυτού αναρτάται στην θύρα του γραφείου της Ομοσπονδίας.
Αν εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός για κάποιο από τα όργανα της Διοικήσεως τότε το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών.
8.- Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από το Π. Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή. Η Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε Σώμα και παραλαμβάνει από τον Γ. Γ. του Δ. Σ. το υλικό της ψηφοφορίας. Διανέμει τα ψηφοδέλτια με φάκελο στα μέλη και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, επιβλέπουσα για την τάξη και διασφαλίζουσα την μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Κάθε μέλος δικαιούται να θέσει μέχρι ένα σταυρό για την εκλογή του Προέδρου, μέχρι 14 σταυρούς για την εκλογή των μελών του Δ. Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την εκλογή της Ε. Ε.
9.-Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα οποία μονογράφονται από τον Πρόεδρο. Ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς, ή παρουσιάζουν άλλες ανωμαλίες θεωρούνται άκυρα. Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως και καθορίζεται η σειρά επιτυχίας εκάστου. Επιτυχόντες κατά σειρά αριθμού σταυρών θεωρούνται ο πρώτος για Πρόεδρος, οι 14 πρώτοι για το Δ. Σ. και οι 3 πρώτοι για την Ε. Ε. Οι επόμενοι, κατά σειρά ψήφων, ορίζονται ως αναπληρωματικοί για το Δ. Σ. και για την Ε. Ε. αντιστοίχως.
Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο καταχωρεί τα ονόματα των υποψηφίων κατά σειρά αριθμού σταυρών.
Το Πρακτικό μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδει στον Πρόεδρο του Συνεδρίου, ο οποίος ανακοινώνει τα αποτελέσματα και τα παραδίδει στον Γραμματέα του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
 
ʼρθρο 21ο
 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία τηρεί τα εξής βιβλία:
1.      Βιβλίο Μητρώου των μελών.
2.      Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου.
3.      Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.      Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5.      Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εγγράφων.
6.      Βιβλίο Ταμείου
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται και άλλα βιβλία που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 
ʼρθρο 22ο
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία τηρεί ίδια σφραγίδα, κυκλική, η οποία στον εσωτερικό κύκλο φέρει τον Τίτλο (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ. Α.) και στο μέσον, ανάγλυφο το έμβλημα της Ομοσπονδίας.
 
ʼρθρο 23ο
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
Οι διατάξεις του Καταστατικού μπορούν να τροποποιηθούν με  απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και στον Αστικό Κώδικα, εφόσον κριθεί ότι δια των τροποποιήσεων αυτών βελτιώνεται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της Ομοσπονδίας.
Για την τροποποίηση απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων στο Π. Σ. μελών.
 
ʼρθρο 24ο
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
1.- Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία μπορεί με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου να συμμετάσχει στην ίδρυση Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
2.- Στους Νομούς όπου δεν είναι δυνατή η ίδρυση Συνδέσμου Αποστράτων Σ. Α. η Πανελλήνιος Ομοσπονδία με απόφαση του Συνεδρίου μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας κ.λ.π.
3.- Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία μπορεί να επιδιώξει την ίδρυση Γηροκομείου καθώς και άλλων ιδρυμάτων ή να συμβάλλεται με ήδη υπάρχοντα προς εξυπηρέτηση των μελών της.
4.- Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3387/2005 (ΦΕΚ Α-224), καθιερώθηκε ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η ημέρα αυτή θα τιμάται με την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στις έδρες όλων των Νομών της χώρας, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και των Συνδέσμων και Ενώσεων, σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ημέρας των Αποστράτων, μπορεί να γίνεται και ενημέρωση των αποστράτων επί θεμάτων λειτουργίας και δραστηριότητας της Αστυνομίας.
5.-Η Ομοσπονδία διοργανώνει εκδηλώσεις ή συμμετέχει σε οργανούμενες από Περιφερειακούς Συνδέσμους, προς τιμή πεσόντων ανδρών και γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας.
6.-Προστάτης των μελών της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών των Σ. Α. είναι η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, η μνήμη της οποίας θα εορτάζεται την 5η Μαΐου στις έδρες των Νομών.
7.- Με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας δύναται να καθιερωθεί η έκδοση ειδικού Δελτίου Ταυτότητας για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας, η υλοποίηση της οποίας ανατίθεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 
ʼρθρο 25ο
 
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
1.- Η διάλυση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας μπορεί να επέλθει στις περιπτώσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα με απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου, λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών.
Σε περίπτωση διαλύσεως της Πανελληνίου Ομοσπονδίας, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, περιέρχεται στα τυχόν λειτουργούντα Ιδρύματα της Ομοσπονδίας. Και εν ελλείψει τοιούτων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
ʼρθρο 26ο
 
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 26 άρθρα, ενεκρίθη σήμερον την 1η Δεκεμβρίου 1998 από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σ. Α..-
 
 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1)      Για τον σύνδεσμο Αποστράτων Αξ/κών Χωρ/κής και Ελληνικής Αστυνομίας ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος.
2)      Για την Ένωση Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Λακωνίας: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ & ΔΡΙΒΑΚΟΣ Δημήτριος.
3)      Για την Ένωση Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Ιωαννίνων: ΖΑΓΑΛΙΚΗΣ Δημήτριος & ΛΙΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος.
4)      Για την Ένωση Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Πιερίας: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Θεόφιλος & ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.
5)      Για την Ένωση Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Δυτικής Αττικής: ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ Χρήστος & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος.
 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 
Με την υπ’ αριθμ. 1583/1999 από 19-5-1999 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με α/α 638 στο βιβλίο Σωματείων
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
 
  Με την υπ’ αριθμ. 4063/2004 από 29-7-2004 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθμ. 497/2015 από 18-09-2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.