Ανακοίνωση Μ.Τ.Σ. για το Β.Ε.Α.

Ανακοίνωση Μ.Τ.Σ. για το Β.Ε.Α.
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783)

ΣΧΕΤ :  Α)Υπ' αριθμ . Φ.951.1/58/691054 από 8-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ.Ε.Σ

 Β) Υπ' αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783)

 Γ) ) Υπ' αριθμ.  Φ.951.1/3/682259/Σ.82 από 7-1-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ-Β-13)

 Δ) ) Υπ' αριθμ.  Φ.951.1/42/687278 από 1-3-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ-Β675)

 

1.       Σύμφωνα  με τις διατάξεις της Β σχετικής , ορίζεται ότι σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ. ( αποστρατευθέντες ) από της ισχύος των Νόμων 2512/1997 (ΦΕΚ-Α-138 ) και 2838/2000 (ΦΕΚ Α-179)    απονέμεται μέρισμα και καταβάλλεται Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ( ΒΕΑ ) που προσδιορίζονται από τον μισθολογικό Βαθμό . Για την εφαρμογή αυτών , οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών , οι οποίες υπολογίζονται επί του αθροίσματος του Βασικού Μισθού και του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας .

2.       Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ) σχετικής , ο υπολογισμός των εισφορών αυτών τροποποιείται ως προς το ποσοστό κράτησης από 4% , που ίσχυε πριν , σε πέντε τοις εκατό (5% ) , ενώ με την ίδια απόφαση η τροποποίηση αυτή έχει αναδρομική εφαρμογή από την 1-2-2011 , καθόσον όλες οι κρατήσεις υπέρ Παγίων Δικαιωμάτων του Μ.Τ.Σ. που επιβάλλονται στους Μερισματούχους του Ταμείου   ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό ) υπολογίζονται με βάση το εν λόγω ποσοστό της προβλεπόμενης σχετική κράτησης (5%) , βάσει της ( Γ) ΚΥΑ