Διοικητικές Διαδικασίες και απο τα Κ.Ε.Π. για υποθέσεις αναπήρων του ΥΠΕΘΑ

Διοικητικές Διαδικασίες και απο τα Κ.Ε.Π. για υποθέσεις αναπήρων του ΥΠΕΘΑ
Τελευταία ενημέρωση 17/04/2015

  Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ
Οι διαδικασίες είναι : 

α. Καταγραφή των Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας,
 β. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους Πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής Περιόδου, Αντιδικτατορικού Αγώνα, Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού, δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου.
 γ. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας, περί παροχής ή όχι σε αυτούς των υπηρεσιών της θεραπαινίδας. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών στα ΚΕΠ γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι οποίοι παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας. Τα ΚΕΠ συμπληρώνουν με τα στοιχεία αυτά τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα και υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή, τα ΚΕΠ εκτυπώνουν τα αντίστοιχα έντυπα, θεωρούν επ' αυτών το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και τα διαβιβάζουν μέσω αλληλογραφίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οι δικαιούχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι επιδεικνύουν την άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου και τα ΚΕΠ παράγουν φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο διαβιβάζουν μαζί με το ανωτέρω έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα , θα αναπτυχθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης/ Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας. Ως αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας στις οποίες διαβιβάζονται τα ανωτέρω έντυπα καθορίζονται οι ακόλουθες: α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ−ΚΤΕΘ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς, β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού, γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας της Αεροπορίας, δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) για τους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και για τους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας. Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας: α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ−ΚΤΕΘ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς, στους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και στους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας, β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού, γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας της Αεροπορίας, δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και για τους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας
 
www.dikaiologitika.gr