Διαδικασία καταβολής Εφάπαξ Χρηματικού ποσού (Ν 4575 /2018 ) στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων

Διαδικασία καταβολής Εφάπαξ Χρηματικού ποσού (Ν 4575 /2018 ) στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων
Τελευταία ενημέρωση 03/02/2019

 Διαδικασία καταβολής Εφάπαξ Χρηματικού ποσού (Ν 4575 /2018 ) στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων στελεχών ΕΛ.ΑΣ. 1-8-2012 έως και 31-12-2016

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μας κοινοποίησε την παρακάτω διαταγή απόσπασμα της οποίας σας γνωστοποιούμε για άναλογη μελέτη και χρήση . Περισσότερες Πληροφορίες στις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ όπου θα αναζητήσουν και υποβάλλουν και τις σχετικές αιτήσεις


  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑΙ
Αρμόδιος: 
Τηλέφωνο: 
 
 ΘΕΜΑ : Εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας .
 
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
I. Με το 'Αρθρο 10 του ν. 4575/2018 (Α-192) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας » ορίστηκαν τα ακόλουθα:
<< 1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του Ν. 4307/2014 (Α' 246). Το χρηματικό ποσό τον προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.>>
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 'Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.
2. Με την οικ.2/884Π/ΔΕΠ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 'Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β-5435) καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες καταβολής εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος  Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 4 ορίζεται ότι << Σε περίπτωση Θανάτου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 27-1-2019 >>.
3. Κατόπιν των ανωτέρω η διαδικασία καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού ( Ν.4575/2018) στους νόμιμους κληρονόμους των θανόντων δικαιούχων, ορίζεται ως ακολούθως :
α) Με μέριμνα των Διαχειρίσεων (Μερικών ή Γενικών) των Διευθύνσεων Αστυνομίας και λοιπών Υπηρεσιών θα συγκεντρωθούν οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των νόμιμων κληρονόμων, ως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4.
Το δικαιούμενο χρηματικό ποσό και οι κρατήσεις θα επιμεριστούν στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1710 έως 2035 του Αστικού Κώδικα και θα συνταχθεί ξεχωριστή Κατάσταση Πληρωμής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 για κάθε νόμιμο κληρονόμο. Οι κληρονόμοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ταυτίζονται με τα άτομα που εμφαίνονται στο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, εξαιρουμένων όσων έχουν αποποιηθεί της κληρονομιάς, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς.
β) Δεν ενδιαφέρει
 
γ) Δεν ενδιαφέρει
 
 
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους νόμιμους κληρονόμους: 
α. Αίτηση ανά δικαιούχο κληρονόμο υπόδειγμα 3.
β.Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου ότι δεν έχει λάβει αποζημίωση ή άλλο ποσό για την ίδια αιτία και ότι είναι νόμιμος κληρονόμος υπόδειγμα 1 & 2 επικυρωμένη
 
γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου πρωτότυπη.
 
δ. Πιστοποιητικό πλησιέστερων (εγγυτέρων )συγγενών, εκδιδόμενο από τον αρμόδιο Δήμο πρωτότυπο & πρόσφατο τελευταίου 3μήνου.
 
ε. Πιστοποιητικό αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς, εκδιδόμενο από το οικείο Ειρηνοδικείο πρωτότυπο & πρόσφατο τελευταίου 3μήνου.
 
στ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, εκδιδόμενο από το οικείο Ειρηνοδικείο, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, σε αντίθετη περίπτωση 
(όταν υπάρχει διαθήκη)

 (1) Αντίγραφο της διαθήκης.
(2) Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος, εκδιδόμενο από το οικείο Ειρηνοδικείο πρωτότυπο & πρόσφατο τελευταίου 3μήνου.
(3) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης νεότερης διαθήκης, εκδιδόμενο από το οικείο Ειρηνοδικείο πρωτότυπο & πρόσφατο τελευταίου 3μήνου.
ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   πρωτότυπο & πρόσφατο εντός 3μήνου.
η. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, όπου αναγράφεται και ο ΙΒΑΝ, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του νόμιμου κληρονόμου ή βεβαίωση της Τράπεζας αυτής, σε περίπτωση μη έκδοσης βιβλιαρίου (3πλουν).
 
Ακολουθούν υπηρεσιακές οδηγίες 
                             
Περισσότερες Πληροφορίες στις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ όπου θα αναζητήσουν και υποβάλλουν και τις σχετικές αιτήσεις