Υποδείγματα εγγράφων προσφυγών

Υποδείγματα εγγράφων προσφυγών
Τελευταία ενημέρωση 28/07/2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ.

Παρατίθενται τέσσερα υποδείγματα εντύπων που αφορούν τις ενέργειές μας κατά των Πράξεων-Αποφάσεων του Γ.Λ.Κ. που πήραμε όλοι μας πρόσφατα και αφορούν στην Αναπροσαρμογή των συντάξεών μας, κατ' εφαρμογή του Ν. 4093/2012, καθώς και τις μειώσεις των συντάξεων λόγω αναδρομικών κρατήσεων.

-Τα υποδείγματα επιμελήθηκε ο συνάδελφος (Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.) κ. Σπύρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
 
Αυτά αφορούν :
α) ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Λ.Κ 
β) ΕΦΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
 γ)ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (από 4-2-2013 και οι δύο) ΤΟΥ Γ.Λ.Κ. ΠΕΡΙ 'ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ'.


Σχετικά με τα παραπάνω έτυπα σημειώνονται τα εξης:

1.- Για την Αίτηση Θεραπείας, αυτή υποβάλεται  χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αυτοπροσώπως ή  με εξουσιοδότηση  στο Γ.Λ.Κ ή (για την επαρχία) στους κτά τόπους επιτρόπους των παλαιών Νομαρχιών.
Αυτή καλύπτει τον εσφαλμένο υπολογισμό της Ε.Α.Σ. (Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), καθώς και όλες τις μέχρι τώρα μειώσεις της Σύνταξης.
Η κατάθεσή της μπορεί να γίνει άμεσα.  
2.- Για την Έφεση στο Ελεκτικό Συνέδριο,

η προθεσμία άσκησης του ενδίκου αυτού μέσου, για όποιον επιθυμεί να το ασκήσει, εξαντλείται την 22-3-2013, 
η Έφεση αυτή μπορεί να υπογράφεται από τον απόστρατο μόνο, αλλά σε αυτή την περίπτωση όταν η υπόθεση αχθεί στο ακροατήριο θα πρέπει να διορισθεί υποχρεωτικά δικηγόρος με την ανάλογη βεβαίως δαπάνη (Παράσταση: 253,54€, παράβολα/έσημα αξίας 59,70€).
Επίσης παράβολο των 20€ του Δημοσίου, θα επισυνάπτεται από τώρα στην Έφεση, στην οποία θα επικολλάται Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ 15€ και στο αντίγραφο που θα επικυρώσει το Ε.Σ. Ένσημο του Ταμείου αυτού 2€.
Εξυπακούεται ότι το επικυρωμένο αντίγραφο της Έφεσης, θα πρέπει να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον Υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια το αποδεικτικό επίδοσης να κατατεθεί στη Γραμματεία του ΙΙΙ Τμήματος του Ε.Σ. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ένδικου μέσου (Έφεσης)
3.- Το Υπόδειγμα 31 αφορά την α΄πράξη (μικρό ποσό) και το Υπόδειγμα 32 την δεύτερη πράξη (με το μεγαλύτερο ποσό).

Σημείωση: Η προηγούμενη απόφαση αναπροσαρμογής που αναφέρεται (δις) στις σελ. 2 & 5 του υποδείγματος (από το 2010) είναι η πρώτη αναπροσαρμογή Μνημονίου που πήραμε. Αν κάποιος δεν την έχει ή δεν την βρίσκει αρκεί στη σχετική ένδειξη να αναγράψει τον ίδιο αριθμό με την απόφαση που προσβάλει, αφού είναι βέβαιο ότι είναι ο ίδιος αριθμός (πιθανόν όμως να ακολουθεί / (κάθετος) και 2 αριθμοί, να έχει δηλαδή την μορφή χχχχχχχ/ΧΧ).     
Τα εμφανιζόμενα Υποδείγματα δεν είναι δεσμευτικά, είναι προτεινόμενα. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να συντάξει δικό του έντυπο προσφυγής.                                                                                    
Για διευκόλυνση ως προς τη εκτύπωσή τους τα Υποδείγματα εμφανίζονται σε ξεχωριστές σελίδες του site. 
13-2-2013