Τα αναδρομικά μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα

Τα αναδρομικά μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα
Τελευταία ενημέρωση 07/08/2020

 Σας γνωρίζουμε οτι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο κατατεθέν Νομοσχέδιο << Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας,ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876,(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείωνπληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις >> και ήδη είναι Νόμος του κράτους στο ʼρθρο 114 η Καταβολή των ποσών των  µειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα .

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ʼρθρο 114  Καταβολή ποσών µειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα
1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και µειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν το χρονικό διάστηµα από 11.6.2015 και µέχρι τη δηµοσίευση του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσειςτων συνταξιούχων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, µειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από 11.6.2015 έως τη δηµοσίευση του Ν. 4387/2016 δυνάµει των νόµων 4051/2012 και 4093/2012, αποσβέννυνται.
4. Η ρύθµιση της παρ. 3 δεν καταλαµβάνει τις εκκρεµείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόµενο ποσό της παρ.1 .
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ