ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αναπήρων έτους 2016

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αναπήρων έτους 2016
Τελευταία ενημέρωση 12/02/2016

 ΘΕΜΑ : Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2016

1. Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του ΑΝ 1324/49, που κυρώθηκε από το ΑΝ. 1487/50, το Ν∆ 950/42, το Ν.330/47, το άρθρο 6 του Ν∆ 4605/66, το άρθρο 24 του Ν.1043/80, το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002 και τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008. 
 
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
 Τα σχετικά με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων Πολέμου, των Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, των Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου Ν.1370/44, των Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85, των Αναπήρων Αγωνιστών του ∆ημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89, των Αναπήρων Πολέμου Αμάχου πληθυσμού Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα, και των Αναπήρων Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89, καθώς και των Θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών κατά το έτος 2016, όπως παρακάτω :
 
2. ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
α. ∆ικαιούνται, (Εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι έχουν ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν Ανάπηροι και την κατά το χρόνο της εξέτασής τους κατάσταση υγείας των), οι παρακάτω κατηγορίες Αναπήρων: (1) Οι Αξιωματικοί Πολεμικής ∆ιαθεσιμότητας Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην Χωροφυλακής. 
(2) Οι Αξιωματικοί Ν.2588/21 και Ν.875/79 Πολεμικής Αποστρατείας. 
(3) Οι Αξιωματικοί του Ν.362/43. 
(4) Οι Πολέμου Οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν∆.1044/71, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν.1043/80 και της Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ.1855/51, Ν∆.412/70 και Ν.1543/85. 
(5) Οι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν∆.330/47.
(6) Οι των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50.
(7) Οι Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη. 
(8) Οι Αντιδικτατορικού αγώνα του Ν.1543/85. 
(9) Οι Αγωνιστές του ∆ημοκρατικού Στρατού του Ν.1863/89. 
(10) Οι Πολέμου Αμάχου πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα. 
(11) Οι Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89. 
 
β. ∆ικαιούνται κατ’ εξαίρεση τα Θύματα : 
(1) Πολέμου 
(2) Εθνικής Αντίστασης. 
(3) Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44. 
(4) Αγωνιστών Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85. 
(5) Αγωνιστών του ∆ημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89. 
(6) Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα. 
(7) Τα Θύματα Αμάχου Πληθυσμού του Ν.1863/89. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών, από τα οριζόμενα Κ.Λ.ΑΠ. με την παρούσα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησης ορισμένου αριθμού Θυμάτων, κατά το έτος 2016, τα Θύματα αυτά θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα το επόμενο έτος. 
 
γ. ∆εν δικαιούνται: 
Οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι και οι Ανάπηροι, που λαμβάνουν Επίδομα Αεροθεραπείας, με βάση την παρούσα. 
 
3. Εξέταση Αναπήρων – Θυμάτων 
α. Η εξέταση των Αναπήρων και Θυμάτων θα γίνει, από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαρτίου 2016, με αυτοπρόσωπη παρουσίαση των κατηγοριών, των αναφερομένων στις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος, εγγράφου ενώπιον των Επιτροπών που θα συγκροτηθούν με την παρούσα. 
β. Σε περίπτωση, που λόγω ασθενείας δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσίαση θα κατατίθενται, από τους οικείους τους ή τα Σωματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βεβαίωση Ιατρού ή Νοσοκομείου, που θα βεβαιώνεται η αδυναμία προσέλευσης. 
 
4. Υγειονομικές Επιτροπές. 
α. Οι Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών, όπως στο Παράρτημα ‘Α’. 
β. Οι Αξιωματικοί (ΥΓ-Ι) που συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές , μακριά από την έδρα των Μονάδων τους για εξέταση, με βάση την παρούσα εγκύκλιο θα αποσπώνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες συνολικά. 
γ. Στο Νομό Αττικής (401 Γ.Σ.Ν.Α), όπου συγκροτούνται δύο (2) Υγειονομικές Επιτροπές με στοιχεία Α' και Β', η εξέταση των αναπήρων των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από το Α μέχρι και το Ν, θα γίνει από την Α' Επιτροπή και από το Ξ μέχρι και το Ω από τη Β' Επιτροπή. 
δ. Μετά το τέλος των εργασιών των Επιτροπών, με μέριμνα των Προέδρων τους, να περιέλθουν στη Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ, μέχρι τις 6 Απριλίου 2016, τα παρακάτω:
 
(1) Καταστάσεις σε ∆ιπλούν, κατ' αλφαβητική σειρά των Αναπήρων, οι οποίοι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας (δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες ευανάγνωστες) με πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Νομός στον οποίο ανήκουν, αριθμός μητρώου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κέντρο Λουτροθεραπείας, ∆ιεύθυνση κατοικίας, αριθμός γνωμάτευσης). Για τους Αναπήρους που έχουν διορισμένη θεραπαινίδα και επιθυμούν να συνοδεύονται από αυτήν, ν' αναφέρεται στην κατάσταση "μετά θεραπαινίδας", όπως στην Προσθήκη ‘’4’’ του Παραρτήματος ‘’ΣΤ’’. (2) Όλα τα μπλοκ των γνωματεύσεων. 
(3) Όλα τα δικαιολογητικά των Αναπήρων που εξετάσθηκαν. 
5. ∆ικαιολογητικά Λουτροθεραπείας: Όπως στο Παράρτημα ‘Β’. 
6. Στοιχεία Υλοποίησης Λουτροθεραπείας: Όπως στο Παράρτημα ‘Γ’. 
7. Λοιπές Οδηγίες Όπως στο Παράρτημα ‘∆’. 
8. Επίδομα και ∆ικαιολογητικά Επιδόματος Αεροθεραπείας: Όπως στο Παράρτημα ‘Ε’. 9. Ενέργειες Υγειονομικών Επιτροπών: Όπως στο Παράρτημα ‘ΣΤ’. 
10. Γενικά. 
α. Η Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ/Τμ ΑΘΠ / Γρ .Υγειονομικού, για διευκόλυνση του έργου των Υγειονομικών Επιτροπών να εφοδιάσει, τις Επιτροπές έγκαιρα, με τα απαραίτητα έντυπα Γνωματεύσεων και έντυπα καταστάσεων για την εξέταση των Αναπήρων και Θυμάτων. 
β. Οι ώρες λειτουργίας των Επιτροπών θα καθορισθούν με μέριμνα των οικείων ∆νσεων Υγ/κού του Στρατού, ανάλογα με την έδρα όπου συνεδριάζει η Υγειονομική Επιτροπή. 
γ. Στις Επιτροπές που είναι πρόεδρος Στρατιωτικός Ιατρός μπορεί να χρησιμοποιούνται ως μέλη της Επιτροπής Στρατιωτικοί Ιατροί, που υπηρετούν στην ίδια Φρουρά. 
δ. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν θα επιστρέφονται στους Αναπήρους, γιατί θα παραμένουν σαν δικαιολογητικά των Γνωματεύσεων που εκδίδονται. 
ε. Κάθε Ανάπηρος και Θύμα, να ενημερωθεί από τις Ενώσεις και τα Σωματεία για την ημερομηνία εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή, διότι δεν θα δοθεί παράταση στο χρόνο εξέτασης. 
στ. Όσοι Ανάπηροι των κατηγοριών της παρ.2 του παρόντος εγγράφου, κριθούν ότι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας και εργάζονται, θα πάρουν 30ήμερη επί πλέον άδεια που δικαιούνται, αφού υποβάλλουν στον εργοδότη αντίγραφο της Γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κρίνονται ότι, χρειάζονται το επίδομα Αεροθεραπείας, ή βεβαίωση από την Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ/Τμ. ΑΘΠ / Γρ .Υγ κού, ή φωτοαντίγραφο της αποστελλόμενης πρόσκλησης από τη Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ για Λουτροθεραπεία. Για όσους κρίνονται ότι, έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας οι εργοδότες τους υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με το άρθρο 53 του ΑΝ.1324/49. ζ. Οι Ανάπηροι που λαμβάνουν επίδομα Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας από άλλη Αρχή, δεν δικαιούνται Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας με την παραπάνω διαδικασία. η. ∆ικαίωμα Λουτροθεραπείας έχει μόνο ένα (1) άτομο από κάθε οικογένεια. θ. Στην παρούσα να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα από την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, την Ομοσπονδία Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου, τις κατά τόπους Ομοσπονδίες και Σωματεία ή Ενώσεις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπήρων ∆ημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν. 812/43 (1940- 49), με σκοπό να ενημερωθεί έγκαιρα το σύνολο των ενδιαφερομένων και των κατά Τόπους Σωματείων - Ενώσεων.