Εγκρίθηκε η χορήγηση του έκτακτου μερίσματος στο ΜΤΣ . Η Απόφαση του κ. υπουργού .

Εγκρίθηκε η χορήγηση του έκτακτου μερίσματος στο ΜΤΣ . Η Απόφαση του κ. υπουργού .
Τελευταία ενημέρωση 04/05/2023

 Δημοσιεύτηκε η παρακάτω απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ)
Τηλεφ. 210-6552403
Φ. 951.1/59/1258229
Σ. 2217
Αθήνα, 02 Μαΐ 23

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Περί Εγκρίσεως Χορήγησης από το Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έκτακτου Μερίσματος Έτους 2022 στους Μερισματούχους του Ταμείου»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του α.ν. 559/1937 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως Διατάξεων Τινών της Νομοθεσίας περί ΜΤΣ» (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β. Του άρθρου 25 του ν.2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία ΥΠΕΘΑ και Έλεγχος των ΕΔ και ʼλλες Διατάξεις» (Α΄ 35).
γ. Του ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας  Δημόσιο Λογιστικό και ʼλλες Διατάξεις» (Α΄ 143), ως ισχύει.
δ. Του άρθρου 96 του ν.5018/2023 «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25).
ε. Του πδ 363/1997 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας επί των ΝΠΔΔ» (Α΄ 241).
στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
2. Το υπ’ αρ. 03/01/09-02-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΔΣ/ΜΤΣ).
3. Το γεγονός, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 23Α/2023 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Π/Υ του ΜΤΣ για το έτος 2023, πέραν του συνολικού ποσού ευρώ 7.400.000,00 που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τρέχοντος Π/Υ (2023) του ΜΤΣ.
-2-
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την έγκριση της χορήγησης από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) έκτακτου μερίσματος έτους 2022, στους υφιστάμενους μερισματούχους μηνός Δεκεμβρίου 2022, που έλαβαν και μέρισμα από το Ταμείο, κατά τον ίδιο μήνα.
2. Υλοποίηση της παρούσας, με μέριμνα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νόμιμες διαδικασίες.
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Ακριβές Αντίγραφο Υπουργός Εθνικής ʼμυνας
Ταγματάρχης (Ο) Στυλιανός Γερασίμου
 Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ