Ν.4142 ΦΕΚΑ 83 9-4-2013 τροποποιήσεις διατάξεων του Ν 3655/2008 ( -58 ) για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ν.4142 ΦΕΚΑ 83  9-4-2013 τροποποιήσεις διατάξεων του Ν 3655/2008 ( -58 )  για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Τελευταία ενημέρωση 12/12/2020

Σας παραθέτουμε  Τον Ν. 4142 ΦΕΚΑ 83  9-4-2013  Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). στον οποίο αντικαθίστανται στο ʼρθρο 4 διατάξεις του Ν.  3655/2008 (Α΄ 58)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.