Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ. από 25-11-2014 με ημερομηνία αποστολής 3-3-2015

Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ.  από 25-11-2014 με ημερομηνία αποστολής 3-3-2015
Τελευταία ενημέρωση 06/04/2015

Κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παρ.3  του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 αλλά και τη σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσα  με αριθμό  ΥΑ οικ2/88371/ΔΕΠ -ΦΕΚ Β 3093 /2014 ΚΥΑ,  των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε την Πράξη Αναπροσαρμογής της σύνταξης μας με ημερομηνία αποστολής 03-03-2015 σε κάθε στρατιωτικό συνταξιούχο (προερχόμενου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα) και θα την λάβουμε σύντομα όλοι .
 Με τις εκδοθείσες  Συνταξιοδοτικές Πράξεις αποκαθίσταται μόνον κατά το  50%, και αυτό λογιστικά και μεικτά και όχι επι του καθαρού ποσού, ( παρεμβάλλεται σωρεία μειώσεων και κρατήσεων με την παραμικρή αύξηση, λόγω των μνημονιακών νόμων αλλά και αύξηση της φορολογίας)  η μείωση  που είχε επέλθει στις συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012.
                                             ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
 Για την πλήρη αποκατάσταση της ως άνω μειώσεως στο 100%, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ή αυτοτελώς  Αγωγή, έως 50 ατόμων, ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της, για την έφεση . Η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την εξηκοστή μέρα από την ημερομηνία αποστολής της (03-03-2015).
Δηλαδή έχουμε 120 μέρες προθεσμία από την ημερομηνία αποστολής 03-03-2015, για εμπρόθεσμη κατάθεση της εν λόγω έφεσης.  
Αίτημα της έφεσης πρέπει να είναι  η πλήρης αποκατάσταση της μείωσης που έχει επέλθει με το ν.4093/2012 στις συντάξιμες αποδοχές μας  και όχι απλά η εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007 που επέφερε κάποιες αυξήσεις σε σχέση με το Ν.4093/2012.  
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ασκήσει εφέσεις ή αγωγές το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας είχαμε αποστείλει στου Συνδέσμους ή μέσω δικηγόρων έχει καλώς 
Όσοι εκ των συναδέλφων δεν έχουν ασκήσει ως άνω εφέσεις η αγωγές θα πρέπει να το κάνουν άμεσα ερχόμενοι σε επικοινωνία με τους κατά τόπο Συνδέσμους ή Ενώσεις .  
Παραθέτουμε Ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου και Ειδικού Γραμματέα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για ενημέρωσή σας . 
 
                             ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                                                                          Μενάνδρου54 -ΑΘΗΝΑ
 
Νομικός Σύμβουλοςτης  Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Νικήτας Καλογιαννάκης 
Αστυνομικός Διευθυντής ε.α.
Δικηγόρος Αθηνών 
Θεμιστοκλέους 33 –Τ.Κ 10677-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 3826582-6976809100
 
                                                                                                                                                     Αθήνα 17-03-2015
                                                                           ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
                  ΘΕΜΑ: “ Πραξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης ΑΠΟ 25-11-2014  με ημερομηνία αποστολής την 03-03-                                     2015 του  Γ.Λ.Κ- Διεύθυνση Κανονισμού και εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών Συντάξεων ”
 
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Με την εν θέματι πράξη, η οποία θα σταλεί σε όλους,  αναπροσαρμόστηκε η σύνταξή μας κατ΄εφαρμογήν της διατάξεως της παρ.3  του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 αλλά και τη σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσα  με αριθμό  ΥΑ οικ2/88371/ΔΕΠ -ΦΕΚ Β 3093 /2014 ΚΥΑ,  των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου .
                                                             ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 Α1 α.-Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της  υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4093/2012, που, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με τη μείωση του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού και των αντίστοιχων βαθμών, τη μείωση των συντελεστών βάσει των οποίων καθορίζονται οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών και τη μείωση των προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων, ενώ, κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως της περιπτώσεως 37, με την οποία ορίσθηκε ότι «Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών», εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με την οποία καθορίσθηκε ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των ποσών που προέκυψαν από την αναδρομική μείωση, από 1-8-2012, των αποδοχών και συντάξεων των μισθοδοτουμένων βάσει ειδικών μισθολογίων με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4093/2012 επήλθαν, όπως προκύπτει και από την συνοδεύουσα τον νόμο αυτό έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σημαντικές μεταβολές στις αποδοχές των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας αλλά και σε μας στους αποστράτους-συνταξιούχους στρατιωτικούς και αστυνομικούς.
Ως προαναφέρθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α-222) και των υπ αριθ:
1) 2/83408/0022 (ΦΕΚ Β 3017/14.11.2012)
«Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξε-ων” και 
2) 2/85127/0022/22-11-2012«Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων -Οι νέοι βασικοί μισθοί & τα επιδόματα Δημάρχων, Δικαστικών, Γ.Γ.Υπουργείων, Καθηγητών ΑΕΙ,Ιατρών ΕΣΥ κλπ .». εξουσιοδοτικών αυτού Αποφάσεων, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , με την από 22-01-2013  Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», επιβλήθηκαν και νέες άδικες, αλλά και αντισυνταγματικές περικοπές στη ήδη πενιχρά σύνταξη ή  μισθό μας, εφόσον βρισκόμαστε ακόμη στην ενέργεια  και στη συνέχεια με την πράξη συνταξιοδότησή μας,  για ορισμένους εξ ημών ( λόγω συνταξιοδότησης μας μεταγενεστέρως της 22-01-2013).  
 
Α.2.-Κατόπιν προσφυγής στην δικαιοσύνη  Αποστράτων Αξ/κων  και  συγκεκριμένα κατόπιν της από 14/1/2013 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα του Νόμου 4093/2012, με την αριθμ. 2192/2014 Ολομ. απόφασή του το δικαστήριο: 
α) δέχθηκε ότι οι διατάξεις του άνω Νόμου, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4.
 Συνεπώς, η υπ’αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω, αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και υπαξιωματικών των  ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, δεν έχει εκδοθεί νομίμως και πρέπει κατά το μέρος αυτό να ακυρωθεί και 
β) ακύρωσε την υπ’ αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", καθ’ό μέρος αφορά την αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που τις είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 
  Α3.Στη συνέχεια με τον Ν. 4307/2014(ΦΕΚ 246 τ.Α’  ) εισάγεται η υποχρέωση της Διοίκησης για την επιστροφή ποσοστού 50% των παρακρατηθέντων αποδοχών από τα μέλη του προσωπικού και τους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμμορφούμενη μερικώς με τις υπ’ αριθ.2192-2196/2014   Αποφάσεις του ΣτΕ.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 86 παρ.  1 του ανωτέρω νόμου  αφενός μεν καταργήθηκαν  οι ανωτέρω διατάξεις  του ν. 4093/2012, που τροποποιούσαν  τους οικονομικούς  συντελεστές μισθών και συντάξεων,  συνεπεία  των  οποίων  από 1.8.2012  υποστήκαμε  σημαντική μείωση των αποδοχών μας, αφετέρου δε καθορίσθηκαν  νέοι συντελεστές με αναδρομική ισχύ από 1.8.2012 (δηλαδή πέραν της διετίας), οι οποίοι επαναφέρουν, κατά το 50% αυτής της μείωσης , τους συντελεστές  βάσει των οποίων καθορίζονται οι βασικοί μισθοί αναλόγως του βαθμού και τα προβλεπόμενα επιδόματα και αποζημιώσεις που  ίσχυαν προ του ν. 4093/2012 αυξάνοντας ταυτόχρονα το βασικό μισθό αναφοράς επί του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές αυτοί. Συγκεκριμένα  ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε 887 ευρώ, αυξημένος σε σχέση με την προϊσχύουσα ρύθμιση, με την οποία ανερχόταν σε 875 ευρώ μηνιαίως. 
 Επίσης  κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ.3  του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 εκδόθηκε η με αριθμό  ΥΑ οικ2/88371/ΔΕΠ -ΦΕΚ Β 3093 /2014 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την οποία  καθορίστηκε ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών-συντάξεων & διαφοράς στις Εν.Δυν., ΕΛΑΣ,Πυροσβεστικής,Λιμενικού  για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2014 προς τα στελέχη και τους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.
 Ειδικότερα σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ:
“Οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22-12-2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015, η οποία θα καταβληθεί στις 22-12-2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014 θα εκκαθαριστούν εντός του α΄εξαμήνου 2015. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπρoσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄) και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός”.
Α4. 1.Κατ’ εφαρμογήν του Ν.4307/2014 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) αλλα και της ανωτέρω ΚΥΑ, εξέδωσε τις εν θέματι πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης μας με ημερομηνία αποστολής 03-03-2015 κάθε στρατιωτικού συνταξιούχου (προερχόμενου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα), με τις οποίες αποκαθίσταται μόνον κατά το  50%, και αυτό λογιστικά και μεικτά και όχι επι του καθαρού ποσού, ( παρεμβάλλεται σωρεία μειώσεων και κρατήσεων με την παραμικρή αύξηση, λόγω των μνημονιακών νόμων αλλά και αύξηση της φορολογίας)  η μείωση  που είχε επέλθει στις συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012.
                                                    ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
1. Για την πλήρη αποκατάσταση της ως άνω μειώσεως στο 100%, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ή αυτοτελώς  Αγωγή, έως 50 ατόμων, ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της, για την έφεση . Η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την εξηκοστή μέρα από την ημερομηνία αποστολής της (03-03-2015).
Δηλαδή έχουμε 120 μέρες προθεσμία από την ημερομηνία αποστολής 03-03-2015, για εμπρόθεσμη κατάθεση της εν λόγω έφεσης.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νόμο 4055/2012 προβλέφθηκε (άρθρο 108 Α του ΠΔ 1225/1981) ότι είναι δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δηλαδή εκδίκαση μιας υποθέσεως από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν με την υπόθεση αυτή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον είναι θετική, έχει αποτελέσματα (και για τη λήψη αναδρομικών) και για τους λοιπούς θιγόμενους, μόνον όταν έχουν ασκήσει εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.  
2. Τα έξοδα για την άσκηση της Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε 105 ευρώ, ήτοι 35 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση έφεσης (+ ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης και θα εκδοθεί Α.Π.Υ.), παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 15 + 2 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Το δικόγραφο της έφεσης δεν θα υπογραφεί από Δικηγόρο, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως, σύμφωνα με το ν. 4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης μετά από τρία (3) έως πέντε (5) έτη περίπου. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε 281,25 ευρώ, ήτοι: 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 243,54 ευρώ + ένσημα ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ.
3. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, η έφεση είναι δυνατό να υπογραφεί από Δικηγόρο. Απαιτείται όμως να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με συνέπεια το κόστος για την άσκηση της έφεσης να ανέρχεται σε 266,50, ήτοι 134 ευρώ + ΦΠΑ 23%, (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 164,82 ευρώ, παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημα: ΤΑΧΔΙΚ: 17 ευρώ (15+2) ευρώ, ΤΑΝ: 27 ευρώ, Τ.Υ.Π.Δ.Α: 4,70 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 
4.Αίτημα της έφεσης πρέπει να είναι  η πλήρης αποκατάσταση της μείωσης που έχει επέλθει με το ν.4093/2012 στις συντάξιμες αποδοχές μας  και όχι απλά η εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007 που επέφερε κάποιες αυξήσεις σε σχέση με το Ν.4093/2012.  
 
                                                  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
Το βασικό Αιτιολογικό στην εν λόγω έφεση θα μπορούσε να συνοψιστεί ως ακολούθως:
Επειδή είμαστε απόστρατοι Αστυνομικοί και ο συντάξιμος μισθός μας υπολογίζεται και έχει ως  βάση το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για τους Στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
Επειδή  δυνάμει των  περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012), με τίτλο ‘’Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)’  έγινε αναδρομικά από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), και συνακόλουθα μειώθηκαν  οι  συντάξιμες αποδοχές μας.
Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4. του Συντάγματος .
Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές  η  υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των μισθών των αποστράτων αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας  και των αποστράτων , συνεπεία της οποί-ας  υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (βλ. ΣτΕ Ολομ. 2192/2014 και 2193/2014).
Επειδή ως ανωτέρω αναφέρθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφασή της έκρινε ότι   η αναδρομική από 1η Αυγούστου 2012 μείωση των συνταξίμων αποδοχών μας είναι αντισυνταγματική και ότι πρέπει να επανέλθουν οι αποδοχές μας στο προηγούμενο προ των μειώσεων, κατόπιν του Ν4093/2012 και των εφαρμοστικών αυτού διαταγμάτων, καθεστώς, δηλαδή  έπρεπε να αναβιώσουν τα ειδικά μισθολόγια για τους   υπηρετούντες και τους αφυπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, όπως αυτά  ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους (βλ. άρθρα 50 και 51 του ν.3205/2003, Α΄ 297).
Επειδή η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου επισήμανε επίσης στην ανωτέρω απόφασή της   ότι το κράτος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που θα επιφέρει νέες μειώσεις στο ύψος των αποδοχών του Ιουλίου 2012. 
Επειδή μετά την ανωτέρω  δικαστική αυτή κρίση ακολούθησε  η νομοθέτηση   του άρθρου 86 του Ν.4037/2014 χωρίς όμως να υπάρξει πλήρης  συμμόρφωση της Διοίκησης, δηλαδή πλήρης αποκατάσταση της μείωσης των αποδοχών μισθών-συντάξεων, αλλά μόνον κατά το 50% αυτής,  των εν ενεργεία στελεχών και αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα με τον ανωτέρω νόμο   προσδιορίστηκαν νέοι συντελεστές των βασικών μισθών των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας  καθορίστηκαν εκ νέου τα επιδόματά τους, με αποτέλεσμα   να επέρχονται νέες μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων μας και στις συντάξεις ημών των αποστράτων τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις του Ιουλίου 2012.
Στη συνέχεια ακολούθησε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ 2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚ Β 3093/18-11-2014) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας, του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του πολίτη και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους».  με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν  οι μισθοί των εν ενεργεία συναδέλφων μας αλλά και οι δικές μας συντάξιμες αποδοχές στα μειωμένα επίπεδα κατά 50%  που προβλέπει ο νόμος 4307/2014 συγκριτικά με τις συντάξιμες αποδοχές μας του Ιουλίου 2012, ήτοι πριν την εφαρμογή του Ν.4093/2012.
Επειδή και  το νέο νομοθετικό πλαίσιο,Ν4307/2014 άρθρο 86,για τις αποδοχές και συντάξεις μας είναι αντισυνταγματικό για τους ιδίους λόγους που εκρίθη αντισυνταγματικό και το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4093/2012 μετά των εφαρμοστικών αυτού διαταγμάτων και αποφάσεων, ως εκτενώς προαναφέρθηκε αλλά και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Επειδή επιπλέον  τόσο με τον επίμαχο νόμο 4307/2014 όσο και με την  υπ΄αριθμό   οικ2/88371/ΔΕΠ (ΦΕΚ Β 3093/18-11-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες  διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν 4307/2014 με την οποία καθορίστηκε  η καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και  οι  διαφορές αποδοχών και συντάξεων  για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, χωρίς όμως πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις 2192-2196 Ολ.ΣτΕ, η κυβέρνηση προέβη σε αυθαίρετη, μερική, μονομερή επιλεκτική εφαρμογή των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, με την οποίες δικαιωθήκαμε.
Τέλος επειδή συνεπεία των ανωτέρω διατάξεων του Ν.4307/2014 και της   σχετικής ΚΥΑ, παραβιάζονται εκ νέου οι διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4. του Συντάγματος , επιπλέον δε και τα άρθρα 20, 26 και 95 του Συντάγματος, που καθιερώνουν: 
α) το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια,
 β) την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και 
γ) την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων.
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ…….ΚΛΠ
ΥΓ.
                                                                                               Ο
Νομικός Σύμβουλος και Ειδικός Γραμματέας της ΠΟΑΑΣΑ
Νικήτας Καλογιαννάκης 
Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. Δικηγόρος Αθηνών  
Τηλ .210 3826582-6976809100