ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΜΤΣ για καταβολή του ΒΟΕΑ 1ου 3μήνου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΜΤΣ για καταβολή του ΒΟΕΑ 1ου 3μήνου  2020
Τελευταία ενημέρωση 20/08/2020

 Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
       ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΕΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ) 2020
 
       Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης  του ΒΟΕΑ για το έτος 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
 
       Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.
 
       Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ του έτους 2020, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 04-09-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-09-2020.
 
Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδοθεί από την 25η Αυγούστου 2020 και εντεύθεν και να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.         
 
Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: voithimata@army.gr 
 
         Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.
 
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα
 
Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.
 
           Αθήνα, 20 Αυγ 2020
                      -Ο-
                                                                Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
                                                             Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης