Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση
Τελευταία ενημέρωση 06/10/2015

 

 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ/ΚΗΣ         
Μ. ΒΟΔΑ 89 Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 210-7489161, 7481690          
e-mail : osaax@hotmail.gr   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 4Η                                          Α θ ή ν α , 16 Ιουνίου 2015
                                         
 
        Αγαπητοί Συνάδελφοι,
        
Η εξέλιξη του Συνεταιρισμού μας δεν είναι αυτή την οποία όλοι μας επιθυμούσαμε. Μεσολάβησαν πολλά γεγονότα, την χαριστική βολή την έδωσε η οικονομική κρίση. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προβληματίζει σοβαρά τα Δ.Σ., τα οποία σε συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη συζήτησαν μεταξύ των άλλων και την πώληση ολόκληρου του κτήματος ως την καλύτερη λύση στην σημερινή οικονομική κρίση.
Η στασιμότητα αυτή συντελεί στη δημιουργία τεράστιων ζημιών στα έργα υποδομής και κάθε βλάβη που λαμβάνει χώρα καθίσταται αδύνατον να αποκατασταθεί με αποτέλεσμα η κατάσταση των έργων υποδομής να υφίστανται όλο και μεγαλύτερες ζημιές.
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μας συμφωνώντας με την λύση της πώλησης του κτήματος έφερε το θέμα στη Γενική Συνέλευση, στις 2-4-2015 προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση των μελών. Τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν με την πώληση των οικοπέδων του οικισμού με κατώτερη τιμή πώλησης ανά κατηγορία οικοπέδου την ισχύουσα αντικειμενική αξία που σήμερα ανεξαρτήτως κατηγορίας ανέρχεται στο ποσό των (40.000) € περίπου καθώς και της λοιπής έκτασης (Δασική – αγροτεμάχια) και ζήτησαν να ενημερωθούν για το θέμα αυτό όλα τα οικοπεδούχα μέλη. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία της λοιπής έκτασης. Βεβαίως θα ληφθούν υπ’ όψιν οι κατηγορίες των οικοπέδων.
Ύστερα από τα παραπάνω και για να είναι σε θέση τα Δ.Σ. και των τριών Συνεταιρισμών να αναζητήσουν επενδυτή για την πώληση των οικοπέδων και της λοιπής έκτασης σας στέλνουμε συνημμένα υπεύθυνη δήλωση την οποία εφ’ όσον συμφωνείτε θα πρέπει να την συμπληρώσετε, να την θεωρήσετε για το γνήσιο της υπογραφής και να την επιστρέψετε στον Συνεταιρισμό το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2015.
Η πρόταση πώλησης του οικισμού είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και έτσι πρέπει να ληφθεί από όλους μας και να απαντήσουμε είτε θετικά είτε αρνητικά εντός της τασσόμενης προθεσμίας.
Διευκρινίζουμε ότι χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη τα Δ.Σ. των Συνεταιρισμών δεν νομιμοποιούνται να ξεκινήσουν διαδικασία αναζήτησης επενδυτή για την πώληση του οικισμού.
                       
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
       Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
         Κων. ΤΑΣΑΚΟΣ   Νικ.  ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ