Ανακοινώσεις Συνεταιρισμού

Ανακοίνωση 19-2-1982

Ανακοίνωση 19-2-1982

Προς πλήρη ενημέρωση τών ενδιαφερομένων μελών τοΰ Συνεταιρισμού γιά τήν πραγματοποίηση τής αγοράς τής αναφερομένης στο θέμα οίκοπεδικής εκτάσεως, γιά τήν παρούσα φάση τών διαδικασιών γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση  7-10-1982

Ανακοίνωση 7-10-1982

Όπως σας είναι γνωστό καί από προηγούμενες ενημερώσεις, ο Συνεταιρισμός μας σε συνεργασία και με τους Συνεταιρισμούς Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος της Αγροτικής Τραπέζης, προέβη στην αγορά εκτάσεως ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση  13-4-1984

Ανακοίνωση 13-4-1984

Όπως σας είναι γνωστό δημοσιεύθηκε το Π. Δ. 17]1984 το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 1337] 1983 που ρυθμίζει τα θέματα οργα-νώσεως διοικήσεως και λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και την πολεοδόμηση των εκτάσεων αυτών. ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση 18-3-1989

Ανακοίνωση 18-3-1989

Την 27-3-1989 πραγματοποιήθηκε    η Γενική Συνέλευση των μελών» του Ο. Σ. στη  οποία έγινε ενήμέρωση   των μελών επί γενικών και ειδικών θεμάτων του Ο.Σ. και ελήφθησαν αποφάσεις . Επειδή σε άμεση προτεραιότητα ε ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση 20-2-1990

Ανακοίνωση 20-2-1990

ΘΕΜΑ :"Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Πολεοδομική Μελέτη " ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση28-3-1990

Ανακοίνωση28-3-1990

Επειδή πολλά από τα μέλη του Ο.Σ. δεν θα έχουν την δυνατότητα να παραστούν στην Γ. Συνέλευση, παραθέτουμε τα κατωτέρω προς ενημέρωση τους : ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση 30-5-1990

Ανακοίνωση 30-5-1990

Ανακοινώνεται ότι, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συν/σμού που πραγματοποιήθηκε την 25-5-90 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Η. Δ., ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση 10-7-1991

Ανακοίνωση 10-7-1991

ΘΕΜΑ : «Αποτελέσματα Τακτικής Γ.Σ. έτους 1991». Σύμφωνα με την από 8 Μαΐου 1991 πρόσκληση του Δ.Σ., συνήλθε η Τακτική Γ.Σ. των μελών του Ο.Σ. την 26-6-91 ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση  16-12-1991

Ανακοίνωση 16-12-1991

Οπως θα έχετε πληροφορηθεί,στις εκλογές για την ανάδειξη  νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου που έγιναν την 26-6-1991 ... 23/04/2015

Δείτε περισσότερα