Κλήρωση οικοπέδων σε μη οικοπεδούχα μέλη

Κλήρωση οικοπέδων σε μη οικοπεδούχα μέλη
Τελευταία ενημέρωση 06/10/2015


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ/ΚΗΣ         
Μ. ΒΟΔΑ 89 Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 210-7489161, 7481690          
e-mail : osaax@hotmail.gr   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 4Θ                                          Α θ ή ν α , 16 Ιουνίου 2015
                                         
 
ΘΕΜΑ: «Κλήρωση οικοπέδων σε μη οικοπεδούχα μέλη»
 
 
        Κυρίες και κύριοι,
        
Όπως σας ενημερώσαμε και στο παρελθόν, οι πιθανότητες ανεύρεσης και αγοράς νέας έκτασης για την ικανοποίηση και των υπολοίπων μελών με οικόπεδο είναι μηδαμινές. Η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα πιο πολύ διότι οι μη οικοπεδούχοι συνέταιροι στο σύνολό τους διεγράφησαν από μέλη του Συνεταιρισμού εκτός ελαχίστων.
Για το λόγο αυτό και επειδή η εξέλιξη του Συνεταιρισμού μας δεν είναι αυτή που επιθυμούσαμε, σε συνδυασμό και με την διαμορφωμένη κατάσταση και του νέου καταστατικού, το οποίο σας απεστάλη, δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν η ανεύρεση και αγορά νέας έκτασης.
Στη διάθεση του Συνεταιρισμού υπάρχουν 13 αδιάθετα οικόπεδα, τα οποία όπως αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. θα κληρωθούν στα μη οικοπεδούχα μέλη.
Παρακαλούνται όσοι από τους μη οικοπεδούχους συνεταίρους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση των αδιάθετων οικοπέδων του οικισμού Κριαριτσίου Χαλκιδικής, να αποστείλουν στον Συνεταιρισμό μέχρι 30-8-2015 υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφή από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
Η αξία των οικοπέδων είναι τόση, όσα χρήματα έδωσαν μέχρι τώρα όλοι οι συνεπείς συνέταιροι και έχει ως εξής: 1) Οικόπεδο Α’ Κατηγορίας 9.053,04 ευρώ 2) Οικόπεδο Β’ Κατηγορίας 7.879,16 ευρώ και 3) Οικόπεδα Γ’ και Δ’ Κατηγορίας 6.118,34 ευρώ.
Επομένως ο καθένας σας θα πληρώσει σύμφωνα με την κατηγορία του οικοπέδου που θα του κληρωθεί. Όλα τα οικόπεδα είναι στον αντικειμενικό προσδιορισμό και  ανεξαρτήτως κατηγορίας η αντικειμενική αξία είναι 40.000,00 ευρώ.
Μετά την κλήρωση των οικοπέδων, θα συνταχθούν αμέσως συμβόλαια και οι δαπάνες μεταβίβασης, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 2.640,00 ευρώ θα βαρύνουν τους ίδιους.
Παρακαλούμε οι υπεύθυνες δηλώσεις να περιέλθουν στον Συνεταιρισμό μέχρι 30-8-2015.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
       Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
         Κων. ΤΑΣΑΚΟΣ   Νικ.  ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ